Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 23:02

timbre de voix

 

 

An mové pawol ka blésé pasé an kout woch”

Partager cet article
Repost0
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 23:02

Karenm


 

Karenm lan koumansé aprè mèkrèdi lésann. Tan an pa ka montré nou sa toutafetman, menmsi nou ka wè yonndé piébwa brilé anlè kot karayib la.

Lapli a pran lanmen ; ousédi menm lamétéwo konnet lakriz. Odjis ka vréyé pié, es sé pas i ni mouchas an soley ?

 

Antouléka, misié té mété an zafè kafé an soley pou sek. Eben dépi koumansman simenn an, i oblijé ka véyé lapli an plen karenm. Agrikiltè ka kriyé an mwé. Lanné-tala anlo pa té sa pati o “Salon” en Frans. Pétet sé lé méè ki alé, pas sé wonm matinik la trapé pliè méday. Prézidan lachanm agrikilti di : stand matinik trapé an gro woulo bravo. Sé agrikiltè matinik la wè tout sé kandida a. Sirtou sa ki poko té ni tout siyati-yo. Yo jik té ni lapenm lè Lamarin (magré sé pa lanmè) bòdé.

Sel moun ki kom kontan sé tou-tala, sé Miladi an manmay Ayiti pas épi karenm la i ka renmen an gou’y épi lidé’y.

 

Sé légliz la ni titak plis moun ki avan kannaval la, mé pa ni otan ki sé vidé mardi gra-a. An palan di karenm, mwen menm ka moli anlè zafè di bétiz la, mé fout sa red lè ou ka gadé tout bagay ka chanjé. Ni konpè Odjis ki di-mwen sé pas man ka viéyi. Zié-a pa djè bon é linet la chè, kò-a pa djè anfom é vizit doktè-a pa ka bésé. Mé fok rété djé magré lakriz. Menmsi ou pa sa péyé fakti’w, fok pa ped fwa.

 

Sel bagay man konstaté kanmenm menmsi sé karenm ni dé boug ki sav ki dan dé mwa ké ni éleksion. Sé boug-tala pa pou konnet zafè karenm. Déjapouyonn yo ka di, sa ki pa lé tonbé pa jwé. Yo sav an politik ni zatrap bandé pa pou konnet si toutrel malad. Sé bien pou sa simenn pasé té ni gran mouvman pa koté Latrénel. Me es sé gran parad pou piti kout baton. Sé élektè ké jijé sé jou prochen-an.

 

Pandan Karenm la, pétet fok réfléchi asou sa nou ka achté, sa nou ka manjé mé sirtou sa nou ka gadé latélé pou nou titak méyè adan tjè-nou.

 

Partager cet article
Repost0
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 23:00

timbre de voix

 « Lè ou an dévenn, an grenn diri pé fann tet-ou »

Partager cet article
Repost0
9 mars 2012 5 09 /03 /mars /2012 22:58

Lakriz

 

Kannaval 2012 dit, mé ni moun ki pa kontan. Ni adan ka ekzajéré telman mi sa man tann di :

-         Poutji sé sa selman jou kannaval ki ni ?

-         Poutji yo ka koumansé vidé a katrè, i tro ta ?

-         Poutji ni tousa malprop an kannaval la ?

Anfen té ni anlo pawol blabla tou sal asou zafè bwabwa kannaval-la. Ni moun ki di :

-         Nou pa ka konprann poutji yo ba nou an chatou !

Ni an boug, é sé an karnavalié ki ja ni pasé swasann-tjenzan misié sav di sa i ka palé. I di konsa :

-         Lè ou fè an bwabwa anlè an moun, sa ka pòté’y chans. Asiré sé atjelman kriz-la ké tonbè anlè moun pas : kriz ké pran yo !

Man pa sav si misié ké ni rézon, mé lè ou lonviyé pa koté Laréinion, i ni doukwé pou entjet kon tatjet an finet nef.

 

Mi anvwala moun Lakot-karayib fè kriz pran-yo, pas yo mété dé gro dodàn lwiloud an mitan Fon Layé. Té ja ni anboutéyaj, asiparé sa fè an otomibilis trapé an kriz-nef. Tansion misié monté trop. I té ni randévou kay an doktè-zié pou an zafè linet. I rivé dézè apré lè randévou a. Misié ki té ja atann dé mwa pou trapé randévou a, yo ranvréyé’y jik dan twa mwa ankò. I pa pran sa dou kon siro. Misié fè kriz pran’y anlè ti-sèkrétè a. I vréyé dé kout gres anlè’y. Man pé ké matjé sa i di, mé man pé di zot sé manman manzel ki péyé sa.

 

Apré sa misié pasé adan an distribitè labank, pou i té fè yonndé konmision. Gab-la manjé kat-la. Misié anrajé, i lé mò i pa sa mò, finalman ni an boug té ka pasé, i pa trouvé dot poveb pou vréyé an bok anlè misié.

-         Lè’w ni fes ou déchiré sé jou-tala ou ka jwenn belmè’w !

Kidonk pli ou déchiré pli chien ralé’w.

Pou pies kriz pa pran zot, pété ri lè zot ni an poblem épi fè kon chanté a.

Ri-yo avan yo ri’w, pas si ou pa ri-yo, yo ké ri’w !

Partager cet article
Repost0
27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 14:36

« Pa pran dité pou maltet ki pa ta’w »

timbre de voix

Partager cet article
Repost0
27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 14:32

Kod jéyan


 

Ni an boug, dépi té ni moun ka bétizé, i té ka pran potplim-li. Man pé asiré zot sé pa pou karésé moun. Okontrè misié té pito ka déplimen moun. I pran potplim-li pou fè let alé kon viré.

I vréyé an prèmié ba Siga, nostrom té ké di dan an sanblé an déwò Matinik, komkwa kréyol pa ka mennen pies koté.

 

I vréyé anlot ba an boug, ki pa té ké djè kontan wè foto Mémé asou biro an nanplwayé lézenpo. Magré tousa i fè, manzel pa rivé montré ki Mémé té fanmi’y-li.

 

Epi dènié-a potjiré’y nana ek annui. Ni an minis andidan ki ni gran kod jéyan pou maré moun ka fè kouyonnad, oben ka di bétiz. (man pa a labri, pas misié mé maré mwen kon an med). Eben mon boug monté an chè Lasanblé Lasional pou palé di « Civilizasion ». Misié vréyé kod asou tout sé minis la, ek i ralé yo déwò. Man pa sav si sa ka fè « sivilizé ». Antouléka, kay-nou sa sé mes malélivé. Lè an moun ka palé épi ou ba’y do’w, sé kondisiré ou té jouré manman’y.

 

Man pé ké di nostrom épi kod jéyan- an jouré pèsonn pou yo pa di sé mwen ki di. Mé si lè monboug vini sanmdi, chak koté i pasé yo viré do ba’y, asiré i pé ké pran sa dou kon siro. Man sèten i ké trouvé jan isi, ordinè, malélivé ek san édikasion. Antouléka sé minis la janbé pit, lè SeLe palé pou di misié té ka fè kon antan Iklè.

 

Tout lo bagay-tala, sa pa té ké rivé jik la, si an minis pa té koumansé pa vréyé fion. Misié pa  sav ou pa ka vréyé luil pou étenn difé.

 

Es nou ké ni asé « lasivilizasion » pou risivrè’y kon yo pou risouvrè’y ?

Es i mérité yo fè’y lapenn kon nou té fè Jan-Mari (sé pa bouché-a mé boug ziébòy-la) ?

 

Sé zot ka wè, mwen menm, man sav ki manniè pou risouvrè’y. Pétet man ké rété bò kay mwen pou pasé an ti-lekchi mi anlè mwen trankil lecha, ek pou pies kod jéyan pa vini anmewdé-mwen.

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

Ou sé di pou jénes-la «  lè ou ped bef, ou fouben ped chenn ».timbre de voix

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

Parad linò

 

Simenn pa sé sé té Foyal moun té ka défilé douvan touris. Dimanch, sé pa koté Loren lé karnavalié ki pa té ni mal ren pété’y monté.

Ni taksi ki pa té kontan pies. Kou-tala té ni ki an sel bato touris. Sa ki pa désann atè, pa té djè anvi alé pa dan linò. Asiparé té ké ni anboutéyaj. An plis di sa lé ponpis té di yo té ni lentansion mobilizé mardi. Ou pa bizwen plis pou té wè an sel vidé douvan sé estasion lésans-la. Tout moun fè latjé. Mwen menm, lè man tann sa avan té ni gran latjé ek pou man pa rété kon an bef gro latjé, man alé plen bak-mwen.

 

An jounalis sanmdi répété padan pliziè fwa :

-         Pa apenn kouri fè lésans, poko ni lagrev !

Eben ousédi i té di sé moun. Pété’y kouri ay fè lésans ou pa janmen sav. Kom sé moun an chonjé le 5 févriyé 2009, yo kouri ay fè lésans.

Ou sé di pou toutbon sa ba moun bon balan. Sa ki té ja ni lésans fè latjé pou 10 éro.

 

Té ni an fanm kandida isi-a pou kanpàn li, i pofité di :

-         Lè man ké éli, man ké bésé lésans lan, pas i tro chè isi-a !

Yo pa menm pran wotè manzel, pas i poko 500 siyati’y la.

 

Pandan tan-an an jenn tiboug té ni an ti-kochon ka nouri épi anlot ki té ké volé bagay-li. Misié pa ba lot la dé bo, pou yo pa apenn di i makoumè. I fè kon an ti-makoumè, i ba kanmarad li-a dé bal an do. I pa bay pies chans sové.

 

Manmay ni trop jenn manmay ka parade épi fizi ki pa fizi a bouchon. Dapré mwen yo ka ped linò

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timbre de voix« Fok mété difé dan pay pou konnet langaj kritjet ».

 

Partager cet article
Repost0
10 février 2012 5 10 /02 /février /2012 13:35

Matjilpa


 

Matjilpa sav, mantjé tonbé sé bel pa. Yo envité pliziè group Lagwadloup pou wouvè kannaval-la.

Yo kité Sen-Jozef pou désann Foyal bò-lanmè oben si zot lé anlè Malékòn-an. Dé bato touris panché, mé érezdibonnè yo pa koulé. Tout sé touris-la té lé désann ansanm.

Erezdionnè, kòmandan-tala pa té kayé kon ta Costa-a pabò Litali. I organizé vizit-la é tout moun-an trouvé chaloup pou té rivé anlè gran tjé-a. I mandé sa ki té lé konnet personaj kannaval Matinik. Tout sé touris di yo té lé konnet.

I palé yo di Mariyàn-lapofig, Diab rouj, Karolin zié-koki, Neg-grosiro épi anlo dot ankò.

Ni an touris ki di i wè  an Bwabwa Sarko, ek Mas Olann an Matinik Caribean Festival-la. Kòmandan-an ki té ja konnet kannaval isi, sa pa siprann li.

 

Sé touris la pa té sa fè diférans ant jan isi épi jan Lagwadloup. Ni an konpè-mwen ki kon mwen pa djè fò an anglé a. Anglé’y pa ka monté mòn, sé an kréyol i fò. Eben afos afos, i rivé fè yo konprann ki lakay-nou, sé group épi gros kes, kes kler, tandik ki Lagwadloup sé tanbou a po. Nou ni group tou, té ka fet épi bonm plastik, sé bien pou sa nou ni PSB (Plastik System Band). Lè man di sa, an annafè (toujou ni yonn) di konsa :

-         Ou oblijé mété plastik lè ou ni an bann !

Nou pa pran wotè, misié é sé touris-la pa konprann. Mé man di misié sé pa paskè sé kannaval pou i sa di tousa i anvi.

 

Man fè sé touris la konprann éti nou té adan an sel LIANNAJ épi Lagwadloup, pas la té ESPLOZION Zabim éti té ka dansé WAKA. Sa fè VIDIM adan an sel VOUKOUM épi sa mennen moun monté Kolson ALL STARS dan an sel SYCOPALE jik Mari-Galant.

Touris la pa konprann tjou chien a lapapiyot, mé man di’y sé pas la té ni yonndé group Lagwadloup adan Matinik Caribean Festival-la.

Antouléka sé touris la ja di yo ké la lanné prochenn mé es sa ké fet Sen-Jozef ?

Partager cet article
Repost0