Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 02:10

Alexandre, que les gens créoles nomment Sansann, est un « bon kalté mak kréyol ». Ce personnage est-il vraiment fictif ?
Vous avez tous dans votre entourage un Sansann qui pratique un créole qui n’est pas devenu tjòlòlò « contaminé » par le Français et qui n’est donc pas un « poto pouri » décréolisé. Mais sont-ils encore nombreux aujourd’hui ?
Jude Duranty propose un « rakontaj », une sorte de petit voyage dans le temps et l’espace créole. C’est aussi une photographie de certains parlers créoles, entre créole francisé, créole littéraire et pancréole.
Notre belle langue créole doit-elle indéfiniment se tenir sur un « ti ban ? ». Quand sera-t-elle une langue comme toutes les autres ayant sa place, elle aussi, dans le beau fauteuil linguistique pour prendre langue avec les hommes du monde ?
Sé zot ki sav !

Détails du livre

Sansann-2.png1.    Auteur : Jude DURANTY

2.    Rubrique : Littérature

3.    Style : Roman

4.    Format : Exlibris (14,8x21cm)

5.    Impression : Noir & Blanc

6.    Pages : 89

8.    Acheter ce livre : http://www.thebookedition.com/sansann-jude-duranty-p-47151.html

9.    Le livre 8.00€   

 

 

 

Nul n’est prophète dans son pays » nous dit le dicton. C’est le propos que nous délivre Zouki. « Cette belle donzelle qui à son passage, vous peignait les yeux d’une couleur si spéciale ».
Zouki n’est-elle pas le bon outil pour comprendre notre difficulté à aimer les nôtres ?
Pourquoi faut-il que la reconnaissance des talents d’ici passe par la validation du sceau de l’ailleurs ?
Pourquoi ce goût immodéré pour un encencement post-mortem ?
Jude Duranty nous livre enfin son premier écrit en créole paru en français aux éditions Ibis Rouge en 2005 sous le titre « Zouki, d’ici danse ».

Détails du livre

Auteur : Jude Duranty

Rubrique : Littérature

Style : Roman

Format : Exlibris (14,8x21cm)

Impression : Noir & Blanc

zouki.jpgPages : 151                   livre 12.00€

Haut du formulaire

Acheter ce livre http://www.thebookedition.com/zouki-bon-zouti-de-jude-duranty-p-43241.html                                                                                      

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2010 1 18 /10 /octobre /2010 02:44

invitationsoireelitteraturecreole

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2010 1 18 /10 /octobre /2010 02:37

Pri vèglaj

Simenn pasé, ni an boug ki fè twa zè latjé, sé pa té, ni pou lésans, ni pou an travay, pa menm pou « El Diablo », mé pou (dapré’y) i té wè klè. Sé bien pou sa i alé wè « Leclerc ».

Misié té anpami dé mil moun ka fè latjé ek ki antré an magazen-an akondi moun ka mò fen. Yo jik ba an gran-nonm enpiok an bel bourad. Kantapou lamè ki té ja tou pèkli épi rimatiz, yo bay an gojet pas i té lé wè tou.

Sé moun-lan té lé antré a tout fos pou wè si sa vré pou toutbon, pas yo anonsé pri BCBa. Té ja ni konmen jou an pano piblisité té ka ponmet moun an gran évelman ki té (dapré yo) pli potalan ki 5 févriyé. Antouléka Michel-Edwa té kontan kon an bosi ki ped bos-li, dan’y té ka fè sik lè i wè tousa sik konsomatè Matinik té ka fè asou dé ti-pri i bésé.

Mé sa sé moun an pa wè a, sé ki té ni pri vèglaj pou plonbé potfey-ou. Yo ka bésé kat pri ba’w, mé senkiem-la pli chè ki ayè. Kom ou ja adan magazen-an ou ka pran’y pas yo désidé sé podui nésésité, kondisiré ou pa sav sa ki nésésè pou’w. Anpami sé artik nésésè a, ni kontel chanpàn, fonmaj, pom, rézen oben poul épi diri. Sa man sav sé ki Michel-Edwa ka wè klè an zafèy. Si i vini Matinik sé pa pas i sitelman enmen nou konsa, mé bien pas dot magazen-manjé té ka ekzajéré, pas yo té ja wè ni lontan, dépi an « Tan Robè » moun pè mantjé manjé. Misié konnet istwa-nou pasé nou. Yo di nou telman an tan-tala sa té red, ki nou ka pran douvan, avan douvan pran nou. Dapré nou avan « pi ta pi tris », lanmè bel nou ka navidjé, mé es tousa sé pa vèglaj ?

Sé kontel SeLe ki té lé atout fos fè an Kongré, mé i fè machariè. Es sé lé zadvèsé ki genyen oben Matinik ki pa ka vansé ?

 

Partager cet article
Repost0
10 octobre 2010 7 10 /10 /octobre /2010 13:12

 

 

 timbre de voix

 

Sé sa ou enmen ka fè’w bien », mé délè sé pa « tout gro boutey losion ka santi bon »

Partager cet article
Repost0
10 octobre 2010 7 10 /10 /octobre /2010 13:08

Jenn Karlos »

 

Jenn Karlos ka né, la éti plen tèbèdjè ek fanatik ka fè latjé laéwopò. Yo té lé wè « Diab-la » an chew é an nos. Ni an boug ki sé jan Gwadloup ki di :

-         Sel chèw man konnet, sé Antwaniz ti-fanm lapwent-la, é manzel toujou rifizé alé adan nos épi mwen !

Laéropò té ni bon voukoum, sa rann foto Mémé a tou tris lè i wè lamanniè pep-li ka suiv kon dé mouton an boug ka méprizé jan Matinik.

 

Jenn Karlos enmen jan isi telman, yo té envité’y RFO a yuitè’d maten, i pa menm pran lapenn vini. Asiparé i té las é i té ka dòmi toujou. (I té ja ni dé chek venmil éro an poch-li é yo té ka chaché bay anlot pou an lot jou an plis).

Jilianiz sòti jik Gran-Riviè pou i té wè misié. I pran anboutéyaj, i rivé a sétè é dimi, é manzel té lé mò, i pa té sa mò, lè Aleksandra, di’y ki misié pa la.

 

Kantapou Mariz, manzel kité dézolé ka alé, pas i ped tout bagay-li lendi pasé adan dlo lariviè ki monté ek débòdé pabò Fon-Layé. I té ja ni biyé’y a 45 éro é i té ja paré pli bel rob-li pou i té alé wè Jenn Karlos. Manzel an banmbanm pas i pa menm rété an néro an potfey-li pou i genyen an baget ba sé tifiyet li-a. Pli red la, sé ki dènié tifi’y li a ki ni ki sétan, i pé pa gadé latélé pas dlo-a mouyé’y. Mé sa ki fini dékalé lestonmak moral-li, sé ki dlo-a mouyé an biro tou nef ek tout sé liv tianmay li a.

Mé diab-la ka bat latjé’y kon i lé, « El Diablo » ka tounen tet tout fanm,jik sèten nonm (ki ja enmen nonm) pri an sa. Yo tout alé wè Jenn Karlos ki jwé épi sal bakfoul. Lé zorganizatè té oblijé mété anlot konsew a katrè le dimanch.

Pandan menm balan-an, Sanmdi Anik té ni bel espektak Latriom bien malman an santèn moun vini wè bel travay-li a alantou laliwondaj.

 

Mé adan tout zafè-tala toupandan sé mami-a fè dé kar pour alé wè « El Diablo », Papa Doudou ki té ja anrajé dépi lontan épi zafè Diablo-tala hélé an mwé :

– Man pé ké alé wè pies diab, ni Jenn Karlos, ajijéwè Grenn Karlos, oben « El Diablo » menmsi sé an panyol !

 


Partager cet article
Repost0
6 octobre 2010 3 06 /10 /octobre /2010 11:04

 

 

timbre de voix

 

« Timanmay ti lapenn ; gran manmay gran lapenn ».

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2010 3 06 /10 /octobre /2010 11:00

Pran kouraj

Magré Préfè, Konsèy Réjional, Rektè ki fé konsit, ou sé di sa pa djè sèvi ayen.

Magré sa manman Tédy té di nou, lè ich li ped lavi’y, ni manman ek papa ki toujou entjet kon tatjet an finet lè yo ka wè sa jénes-yo ka kontinié fè. Kisiswa Lanmanten obensinon Fodfrans, ou sé di jénes la ka ped tet-li.

Magré an défilé an blan ant Lwi Achil épi Lisé Limina Sofi éti ou té ka tann :

-         Fizi, kouto, blésé moun nou pa anlè sa !

Ou sé di okontrè ni anlo ka chanté toujou kon Esy Kénenga :

-         « Nou anlè sa »

Sosiété a ka pati pa tet. Tout moun ka chaché solision. Ni moun ka di :

-         Sé pas pa ni lamoral lékol anko !

Dot ka vréyé flanm pou di :

-         Atjelman manman ek papa pa lé menm palé ba ich-yo, jijéwè korijé-yo !

Tout moun débousolé, yo pa sav sa pou fè ankò. Yo pa ka rikonnet tianmay-yo.

Mé es sé lajénes selman ki débousolé?

Ou sé di lé politik pa pli avansé. Anni gadé simenn pasé, yo alé wè Marilis an Frans, mé yo pa té sa tonbé dakò asou sa matinitjé voté an janvié. Yo lé rété adan 73 mé ni adan ki pa lé tann sa.

Es sé pas jénes la ped konfians, pas pa ni travay ?

Ni adan lè yo alé ayè, délè yo ka pri an notaj dan an zatrap, mé fok pran kouraj pou pa kouri.

Partager cet article
Repost0
2 octobre 2010 6 02 /10 /octobre /2010 11:29

A LIVRE OUVERT

La Bibliothèque municipale de Schœlcher poursuit ses rencontres littéraires mensuelles,  A Livre Ouvert redémarre la saison à l’espace Osenat   le vendredi 15 octobre 10 à 19h00 avec  le livre de Raphael CONFIANT  « La jarre d’or ».

Géry Létang et Judes Duranty vont nous livrer leurs impressions de lecture.

Vini ek bon balan pou dékouvè ……. Asiré pa pétet an Ja lò

 

La-jarre-d-or.jpg

Partager cet article
Repost0
30 septembre 2010 4 30 /09 /septembre /2010 11:00

  

 

timbre de voixKontinié violans sé « mété mangous an kaloj poul »

Partager cet article
Repost0
30 septembre 2010 4 30 /09 /septembre /2010 10:56

Simenn chajé

 

Toupandan nou ka chonjé an ti-pawol Mona : « Ti-chimen-an yo ka kriyé lanmò-a, piti piti piti, nou tout la ké pasé… ».

 

Lanmò ni labitid vini, lè i anvi, lè nou pa ka atann-li, ek lè nou pa ka antann-nou. Mé fout sa red, lè ich- nou ka tjwé ich-nou pou : an vié pawol, an kouyonad, an ayenditou.

Poutji lavi jénes-nou ka foukan kon lafimen an sigaret ?

Nou ki té ni « labitid wè lanmou kon an bel tablo », ou sé di i tonbé an dlo ek tout lapenti-a ka détenn lè jénes-nou an ka planté létjet oben yonn adan-yo ka « planté » anlot. Asiré sa pa ka pòté bel fwi.

 

PSE aprézavwa i mandé « Réabilitasion » pas ni tro lontan nou « Anba chenn-la » té ja di nou « dé tjè blésé toujou ka bizwen konpani ». Mé fout nou té ké anvi wè kon’y adan « Rev an mwen ». Pas andidan simenn-tala ki té chajé épi tet-chajé fo nou kouté sa Patrik té ja ka mandé nou avan i pati :

-         Ka nou ka fè ?

Es nou ké kontinié pléré san nou lité ?

-         Ka nou ka fè ?

Es nou ké sa palé ba ich-nou pou mandé ek aprann-yo respekté lavi ?

-         Ka nou ka fè ?

Es nou ké kontinié kayé, kontel lè nou wè sé jenn manmay-la ka pété konba anba zié-nou ?

Es nou ké pran téléfòn portab-nou pou filmé oben mandé-yo sispann ?

Es nou ké fè kondisiré nou pa menm wè yo ?

-         Ka nou ka fè ?

Magré mobilizasion kont an mizi séléra asou laritret, gouvelman pa ka konté kon sendika. Té ni démil moun Fodfrans i di komkwa té ni désan selman. Nou ké wè lè dé ek lé douz oktob konmen moun ké ni.

-         Ka nou ka fè ?

Man pa ni répons-la, mé asiré sé pa épi pawol violans nou ké trapé an ti-chans.

Es tolérans, sé pran tousa ka sòti andéwò, san pran tan gadé ek miziré sa ki bon pou-nou, ki pa ka défidjiré ek dépotjolé kilti-nou ?

 

Es lanmò Teddy ké pé fè sa ?

Antouléka manman an tibolonm yo pitjé, mandé lajénes :

-         Pa apenn chaché rivanj !

Dépi nanni nannan, ni an nonm ki té di nou sa té ké vini danjéré.

Ni an tan pou chak bagay asou latè an tan pou rayi ek an tan pou enmen.

 

Partager cet article
Repost0