Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 juillet 2010 5 02 /07 /juillet /2010 21:02


Lanmizè blé(zil)

 

Vandrèdi pasé tout Brézilien Matinik té tou tris. Yo tout té ka bésé tet-yo akondi an chen ki pran an kout zoranj-si.

Anlo ki ni sistem vié-neg di sé palakoz yo té ka jwa an blé ki fè yo ped dé bi a yonn. Kom sé koulè Lafrans, asiparé tousa ki mété koulè-tala ka ped lanné-tala.

Brézil toujou té an jòn épi vèw, mé koulè-tala potjiré-yo djiyon ek nana.

Ni an gro lanm jònabriko ki anni néyé-yo akondi an lavalas dlo lariviè.

Sa fè brézilien Brézil bon lapenn mé « brézilien » matinik trapé an falfret pli red ki an groprel. Ni yonndé ki té vann triko blé Lafrans-la, pou té vini « brézilien ». Mano jik di i ka konprann langaj sé mésié, é i té ké jik konpè épi Antrénè a (menmsi sé Doménèk selman i té konnet). Misié té ké di’y i té ké montré moun kouman mon ka jwé boul pas daprè’y sé fransé a pa té sa menm chouté an boul pas yo té ni dé pié niklé.

 

Man konnet an gran-madanm, ki té ja di-mwen :

-         Jennjan, ou sav Brézil ké ped!

Man pa té di’y ayen mé an fon tjè-mwen man bougonnen kon Nikola :

-         Lamè pa konnet ayen an foutbol, asiré Brézil ké genyen tousa ki vini !

Apré match-la, man alé wè’y, mi sa i fè mwen pou larépons :

-         Man gadé an télé mwen-an, man wè sé mésié fè trop sik. An nou di sa, zafè tjenbwa-yo a ki ni an lot non. Man kwè sé makoumba, ni non sa. An plis di sa, yo mété dé limiè jòn épi vèw asou gro kris-la ki anlè lavil Rio. Tousa sé bagay malédision, Jézi pa té ka jwé foutbol. Asiré sa pa té pou pòté-yo chans.

Es lamè ni rézon ?

Sa man sav sé ki : « sa ou pa sav gran paséw ! »

 

Antouléka, lakoup dimond-tala ka ba moun bon falfret, i ka jwé welto épi sipòtè. Akondi sé moun gwadloup-la sipriz dèyè poko mannié.

 

Lé vakansié pé pa menm alé Ofranswa « La bénwa Jozéfin » Lewa Monjen an prosé épi Léta. Mé nou ka konstaté ki la ni an bétjé anlè lilet-la é yo poko di’y ayen.

Moun ki té la, vréyé bon labou an tribinal la, jikatan yo té oblijé mété yo déwò.

Bon lanmizè blé anlè moun ki té achté télé doublevé doublevé pou té sa wè Brézil chanpion. Lanmizè blé(zil) anlè yo.

 


 

Jid

Partager cet article
Repost0
25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 22:09

 

 

timbre de voix

 

« Yo ka siyé kòn tout majò » é lapousiè té di plis ki sa van chayé’y.

 

Partager cet article
Repost0
25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 22:08

Gwo mòdan


 

 

Dépi mardi pasé, anlo « sipòtè lè étjip ka genyen » vini tou fret. Yo lé fè Domének péyé dapré-yo. Tout moun-an ka trouvé ki étjip la i té ké aliyé anlè téren-an, pa té an plas li. I ni senkant mil antrénè an péyi a.

Bon moun vréyé labou pou di :

-         Sé mésié titak tro alez !

-         Madanm-yo ek ich-yo opozé-yo bien jwé. Sé madanm-lan antréné-yo adan an mové bagay, sa koupé jaré-yo net avan antrènman !

-         Lotel la éti yo té yé a, té tro chè !

Epi sisisila…

Tout moun anrajé pou rivé konprann poutji Lafrans pran an dal konsa ek poutji i vini si fèbo. Mé lè yo aprann ki dot étjip gro-mòdan kon Litali ki té chanpion dimond pran patjé’y osi, sa fè yo kom moli titak.

Mé anlo sipòtè, tounen ves-yo pou vini Brézilien. Yo pa lé palé ni kréyol, ni fransé mé portidjé. Sa ka mété yonndé moun djé, mé ni anlo sa pa ka fè ri pies toubannman.

Jik prézidan-an ki pa kontan pas Nikola, asiparé vréyé antrénè-a ponmlen. E misié ki pa anvi yo mélanjé tòchon épi sèviet, jijéwè pran koko pou zabriko.

I di :

- Menmsi sé Nikola ki non-mwen, man pa janmen jouwé pèsonn !

Ni an jounalis té ka atann-li kon an chat ka véyé an sisi, mi sa i réponn-li :

Lè ou té réponn an jennjan « Kas-twa pov kon ! » es sé té pou té fè’y plézi ?

I rété boudé kon an doubsis, ek i bégéyé. Vréman, poutoulbon mantè pa ni mémwa.

Antouka magré sé an Nafrik sa ka fet, an sel étjip rivé pasé o prèmié tou. Ni an malpalan, (toujou ni yonn) ki di sé pas la ni trop vouvouzéla ki fè yo ped. Sa nou ka konstaté sé ki tout gwo mòdan, ped mòdan-yo bonnè  bonnè.

 

Toupandan japonè té ka vini chaché an plan kafé ki tipik lakay nou dépi 1723, Chèvalié Deklieu té nonmen « tipika » yo fini trouvé plan-an pa koté Dikos. Asiparé, lè ou bwè’y i ka wouvè zié’w menm si i bridé. Kafé-tala ka jis rann-ou anfom kon an graj nef, épi ou ka ni gro mòdan.

 

Partager cet article
Repost0
19 juin 2010 6 19 /06 /juin /2010 15:22

timbre de voixOu sé di « Léblé » pati Lafrik lisid kabrit, yo déviré mouton

Partager cet article
Repost0
19 juin 2010 6 19 /06 /juin /2010 15:21

An bann blé !

 

Jédi pasé tout lari Fodfrans épi Matinik té tou kam. An mouch pa té ka volé pas tout moun té douvan télé-yo pou yo té sa wè « Lé Blé », kidonk Létjip dè Frans.

Ni an machann pwason ki rivé a ped vwa’y afos  kriyé. Mari’y té sòti miklon épi an kanno volan. I ped vwa’y afos i kriyé :

-         Volé blé, vole blé!

Yo fini pa ba “Lé Blé” an bel volé. Meksik pa fè sik i matjé dé bi ki fè an jwè ped tet-li.

Asiparé an boug ki ni fanmi’y isi té ké anrajé telman i té ké di antrénè a an mo anlè manman’y.

Domének pa ka konprann kréyol mé i té asiré, sé pa an belbonjou misié té di’y, pas i rivé tann fout…

Es i di’y foutbol ?

Es i di’y fouté’y la …… pasians?

Pèsonn pa djè sav, mé sa ki asiré sé pa an bon bagay i di’y.

Domének mandé misié pa antré lamitan, i bay biyé palapenn-li.

Apré poudjol-tala sa frédi sé boug-la anlè téren-an.

Es sé pa sa ki fè sé boug-la jwé kon dé blé ?

Ni sipòtè ki vréyé bon flanm. Kouté sa yonn di :

-         Sé blé a pa sa chouté an sitron dan ladésant !

-         Sé blé a sé dé pié-niklé !

Mé adan tousa ni an sipòtè ki té konnet sé jwè-a kondisiré i té frè-yo. Mi sa i mété kòy ka rakonté.

 

« Anelka di Abi, fè-mwen avrè bò Evra an Toulalan. Misié pa té sav sa sa yé mé, i té konnet ta Malou éti i té ka glisé yonndé ti-kout ren.

Piè-Jiniak tann sa, i té anvi ri mé i pa té sa ri kon Anri. Li Ribé, ri plen bouden’y toupandan anlo sipòtè Lafrans wè sé mésié pa té an sa pies toubannman lanné-tala.

Ni yonn ki di :

Ga yo, yo ja tou las, yo ké éliminé dépi prèmié touw. Galas ki té anlè téren an ek ki ni labitid ba Abi bon dal, (sé pou sa i ka kriyé’y Abidal) kité an meksiken chapé anlè’y pou matjé dézièm bi a.

 

Pou lakoup dimond-tala « Lé Blé » jwé kon dé blé. Yo poko mi, yo kon dé friyapen blé !

 

Partager cet article
Repost0
19 juin 2010 6 19 /06 /juin /2010 15:20

Tout moun antrénè sé jou-tala, anlo bliyé « konsèy sé ranyon »

Partager cet article
Repost0
19 juin 2010 6 19 /06 /juin /2010 15:17

Konba kok

 

Dé dépité pa asou Lafrans ki té bizwen yo kom palé di yo, alé dépozé an propozision pou an lwa kont konba-kok. Sé madanm-tala pa lé tann palé di, ni konba-kok, ni kokeleur ajijéwè kokè. Yo di sa sé an krim kont bet.

 

Lé anmatè kok pa ka rivé dòmi. Jik Aleksandra pa rivé ba misié Jako lapawol asou RFO. Toulématen, misié ka ba’y  nouvel asou la kok ka bat an pit.

Misié Jako téléfoné sé dépité-a é yo pies pa ka réponn.

Téléfòn Serjo plen épi mésaj.

Ta Chaben-an pa menm palé. Misié pa ka réponn é asiparé i anrajé kon an kok gwo-siro lè i tann sa. I té ké vini wouj kon an fizan.

Kantapou Lwijo épi Alfred sa ka sonnen otjipé sé van, sé mésié toujou pann adan an téléfòn.

Ni yonn (man pé ké nonmen non’y pou zot pa di sé mwen ki di yo di pou man pa trapé dézagréman. Pas man sav sé jou-tala man chansé kon an kok kalagway ki ped konba’y).

Man té ka di zot, asiparé dépité-tala ni an jes teknik, lè i pa lé palé ba’w, i ka pran téléfòn li akondi i ni an napel ek i ka mété’y bò zorèy li pou fè’w konprann i otjipé.

Anfen, sé an teknik pou i pa antré adan pies konba san baton, ni dan pies pit san bon zépon.

 

Vandrèdi ni an lot jé ka sanm konba kok pas ni moun ka payé otan lajan ki andidan pit. Sé kok la ni non péyi. Asou kok Lafrans-la, poulemoman anlo moun pa ka djè fè fos.

Yo ka atann toujou. Yo pa anvi ped lajan-yo ki ka vini pizanpi ra kon neg a zié blé oben kon zé bourik.

 

Sel ba          gay,  man konnet yonndé moun ki ja ka tonbé léta ek trapé bon maltet. Pandan tout mwad juen-an yo pé ké menm pé wè fèyton-yo alez kò-yo. Ni match ki pou fet a menm lè a an redifizion. Sé boug la ki pa ni tan wè’y lajounen-an ni lentansion gadé’y apré travay.

 

Asiré lakoup-dimond ka fè bladjè, anmatè foutbol ek chien-boul plézi, mé sa ka mété dézod adan ménaj.

 

Partager cet article
Repost0
4 juin 2010 5 04 /06 /juin /2010 15:02

 

 

timbre de voix-copie-1Adan zafè nouvo asanblé-tala ki ké vini an, « sé pa tou di antré, sé sòti ki met »

 

Partager cet article
Repost0
4 juin 2010 5 04 /06 /juin /2010 15:01

Pétrolet an vèdet

 

Sé jou-tala pétrolet Madinina an vèdet. Sé chofè-a pété lagrev pas ni trop jennjan ki ka simen vakabonajri abò. Pa ni sékirité, ek sel bagay ki rété-yo sé rété atè pou trouvé an solision. Yo mandé wosé salè-yo, mé patron-an di sa pa posib pas lantoupriz la an kaka-kok.

Bagay la ka vini ankò pli bandé chak jou ba tout moun. Jik lanati an banbanm. Anni gadé toupatou blan épi labrim-sab.

Zafè tan blan-tala pa ka anonsé bon bagay. Sé sa Odjis di, pas asou Trinité an gro kachalo tounen vant-blan lans Granjan. Es sé pas la ni trop gran jan ?

Si zot sav fè di mwen.

Odjis di tou :

-         Tan blan-tala épi chalè-tala, asiré sé pou di nou pengad périod siklòn-la ka vini a !

Tousa sé pou nou paré kò-nou épi tousa ki fo pou tan siklòn.

 

Gy Ano né an bon jou sé li sel anpami sé 5 kanton ki pasé flap, o prèmié touw. Lèrestan sé kandida a ka djoubaké toujou ; pou yo tousa red pas moun pa ka pran dlo mousach pou let ankò.

 

Se.Le. épi Klod lé préparé Lasanblé inik. Yonn lé plis lotolomi, lot la lé plis éli ; mé yo toulédé dakò pou prochen prézidan-an ni plis lajan pas sa pé ké rédi chez bò tab. Antouléka fok yo ké tonbé dakò, pas lè yo ké alé douvan Niko, la pé ké ni tjansé ni bégéyé.

Toupandan lajénes ka pran bon fè lé prézidan ka kontinié doubaké , mé es Matinik ka vansé ?

Ni an prézidan ki lé mandé gouvelman tousa i pé pou ni plis lotolomi. Magré pep la di i lé rété adan le 73, bien ocho dan bra Lafrans.

 

Partager cet article
Repost0
29 mai 2010 6 29 /05 /mai /2010 14:28

 trouillot0002-copie-1.JPG

 

 

 

L’expression totale de la mémoire

 

 

 

 

Evelyne Trouillot a choisi une période sombre de son pays pour nous offrir une œuvre littéraire lumineuse par le truchement de son dernier roman : La mémoire aux abois aux éditions Hoëbeke.

 

 

 

Cette mémoire a choisi pour se dévoiler et peut-être se guérir un lieu symbolique, un hôpital parisien. Une jeune infirmière d’origine quisquéyenne est en présence d’une patiente particulière, la veuve de l’ancien dictateur. Cette infirmière n’est autre que la fille de Marie-Carmelle qui a perdu son mari troué de balles de miliciens. (Le rappel du nom de Quisquéya, Boyio  « mère de toutes les terres » donné par les Taïnos n’est pas anodin. L’auteur nous rappelle cet épisode historique où le pays était unifié avec plusieurs caciquas).

 

Visuellement nous pénétrons deux univers de mémoire qui s’expriment tour à tour par deux polices de caractère. La veuve s’exprime en italique et Odile, la fille de Marie-Carmelle, en lettre pleine ; sans doute pour donner la pleine mesure de cette souffrance endurée par la population quisquéyenne sous la dictature dorévaliste.

 

 

Le lecteur trouvera curieux de cette présence/absence du président dont le nom est suggéré. La prudence semble encore de mise, on ne nomme pas la bête quand on est dans les bois. Palé pa nonmen non pésonn. Mais paradoxalement, le fait de ne pas en parler rend très présent le personnage présidentiel dans toute sa terreur relayée par les VSN (Volontaires de la Sécurité nationale) et les macoutes dont on semble se méfier encore aujourd’hui. Depuis la capture de Toussaint Louverture les gens de Quisquéya savent que si l’arbre est tombé, les racines ne sont pas pour autant mortes.

 

 

 

Le nom du président est masqué mais le lecteur n’est pas dupe, il sait qu’il se trouve dans la première république noire dans les années 1957 jusqu’en 1986. Odile nous dit :

 

"Toutes les histoires des doréval viennent me remplir la tête. Tous ces récits déversés au creux des draps entre la maison et l'école, de la cuisine et la chambre, de Port-au-Roi (pas Port-au-Prince) aux Antilles, de la Martinique à la Métopole"

 

Il semble que les enfants nés sous la dictature ont intégré le fait qu’il valait mieux ne pas parler ouvertement du régime. Les personnages clés du régime sont suggérés. On peut se féliciter que cette génération qui a fui le régime décide enfin d’écrire sur cette période tragique de Haïti.

 

Cette double mémoire vécue par une victime du régime et une proche de l’artisan du régime nous donne la pleine mesure de cette vie de deux strates sociales, celle du pouvoir et celle du quisquéyen lambda. Ces deux points de vue contradictoires nous font saisir la complexité de ce pays. D’une coté les miliciens et leurs influences magico-religieuses, de l’autre ce peuple quisquéyens qui trime au quotidien pour jouer à tromper la faim.

 

Cependant il convient de s’interroger sur cette mémoire. Ces mémoires ne sont elles pas finalement deux solitudes qui avancent en parallèle loin de leur patrie ?

 

 

 

A travers ce roman Evelyne Trouillot nous plonge avec bonheur dans ce moment terrible de l’histoire d’Haïti. Elle permet au lecteur de « vivre sans cette charge oppressante qui lui a été léguée ». Lorsque « la mémoire se libère aujourd’hui et (elle) m’apporte un souvenir inattendu tel un sortilège heureux ».

 

Avec ce roman, Evelyne Trouillot nous montre l’importance de la mémoire qui permet autant de déconstruire un passé peu reluisant pour une reconstruction de l’être d’aujourd’hui. C’est assurément une belle fleur littéraire que nous offre Evelyne Trouillot qu’elle extrait de ce terreau de terreur qu fut la période Duvaliériste, que dis-je Dorévaliste. Enfin, lecteur plongez-y allègrement dans cette mémoire pour mieux comprendre la Quisquéya, ou l’Haïti d’aujourd’hui.

 

 

 

 

La mémoire aux abois, éditions Hoebecke, 2010

 

ISBN  9782-84230-384-6 18€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0