Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 février 2010 4 25 /02 /février /2010 12:18
Photo-JudeHymne-copie-1.jpgTéléphone : 0696 95 70 94
mail :
judesduranty@orange.fr
Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:38

 

 

Pa ni lontan di sa té ni kat boug  Matinik ki té ni labitid bwè ti-fé yo bienkonmifo.

Non premiè a sé té TOUTMOUN. Yo té kriyé’y konsa pas i té bien épi tout moun, sof an sel moun. I pa té lé menm nonmen non’y.

Non déziem la sé té : ENTEL.

Twaziem la, yo té ka kriyé’y CHAKMOUN pas i té ka ba chak moun an, kont chajman’y lè yo té bizwen’y, mé i té ka di tout bel bonjou tou.

Kantapou dènié a, pèsonn pa té ka djè rivé tonbé dakò épi’y pas i té lé kontrifè TOUTMOUN avòté kon matrité, vet kon koklez. Sé bien pou sa  misié té faché épi’y épi i pa té lé nonmen non’y. Yo té ka kriyé’y : PESONN.

Té ni an koudmen pou fè asou twa ekta tè, é lalin la té pres bon pou planté. Yo mandé TOUTMOUN  fè’y. TOUTMOUN té sav ki ENTEL épi manniè annafè’y la té ké fè’y, i pa pran lapenn mélé. Epi Pétet CHAKMOUN té ja fè’y.

Mé rivé o rézimé, PESONN  ki pa té anvi trapé pies bab épi pies malpalan, pa pran lapenn mélé kò ‘y.

ENTEL lévé faché pas sé té travay TOUTMOUN. TOUTMOUN aprézan té ka kwè ki ENTEL té pé fè travay la. PESONN  pa janmen pansé ki TOUTMOUN pa té ké mélé kòy.

An final di kont, si sé pa té lengratitid pa té ké ni riproch. TOUTMOUN riproché ENTEL pas PESONN pa té fè sa CHAKMOUN té pé fè.

Moralité : Akondi poveb la : « met koumandé chien, chien koumandé latjé’y ».

Man pa lé riproché TOUTMOUN. Sa té ké bon si CHAKMOUN ka fè sa i ni pou fè san atann anlè lespwa mal papay ENTEL ki pé fè’y a la plas li.

Mwen ka vréyé mesaj tala ba TOUTMOUN  pou CHAKMOUN vréyé’y ba ENTEL.

Ga sa : pa oubliyé  PESONN pas i pé ké kontan

Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:35

An défilé 5 févriyé a, mi sa ou té ka tann : « Lè chien wè lapli i ka di i ké fè kay-li, lè lapli pasé i fini épi sa »

Partager cet article
Repost0
18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 12:33

Niko, ké la

 

Niko ké la, i ké bien la. I anonsé i ké Ayiti mèkrèdi lésann. I vini apré kannaval. Ou pa janmen sav, yo té ja fè chanté anlè’y, i pa anvi yo fè pies bwabwa anlè’y.

Yo di’y jan isi pa té ké ni tan risouvrè’y, pas lanné pasé té ni kannaval. Pamwen, i désidé vini Matinik jédi, ek vandrèdi Lagiyàn apré touloulou. I té anvi alé « Kay Nana » mé yo di’y i ké rivé tro ta, kannaval ké ja fini. I pa té lé yo chanté :

-         Lanné pasé, Sarko té ta-yo, lannè-tala Sarko ké vini ta-nou !

Pas pep Matinik di Lafrans sé pa ta yo selman, sé plis ki ta-nou. Menmsi i poko sav si i adan an vié garaj, antouléka sé silon latjé poul panché, i di non épi wi.

 

Es i ké di non pou serten boug épi wi pou an pati madanm kon Madlèn oben Jislèn ?

Marlèn ja janbé pit, i démisioné pas lakay sé sosialis la, sa té tro cho. Asiparé Rémon té lé pran’y pa kolé, ni moun ki di « au collier » pou yo té palé fransé dapré-yo.

 Sa fè ki Lwijo té oblijé vini limenm, mé poblem la sé ki i ja ni dé manda. Es i ké pé ni an twaziem épi ta Laréjion-an ?

Joko chanté ni  tout bagay an tj.. nou, le 17 févriyé nou ké ni Sarko an tj.. nou (sé zot ki di’y)

Lé Réjional ka vini ovantatè, é tout parti politik ka chaché an bon lis. Ni sa di té adwet ka rété adwet, menmsi yo pa toutafetman dakò.

Ni boug lagoch ki fè an kout goch, yo alé zayé pabò l’UMP.

Sarko ja di ké ni mwens plas, épi Lasanblé inik la, chak moun ann ka gadé la i pé trapé an bon ti-tot.

Antouléka ou sé di Serjo ka anvizajé monté pabò Plato Roy. Chaben pa anvi kité pies rafen vini konté lajan, i té ké séré anba an matla pou si an ka kouri vini. I té distribiyé an ti-gout ba moun Ladominik é sa ja protjiré’y bon nana. I jik pòté plent kont x, y épi z.

Ni moun an Frans ki bay bon aprobasion asou jésion Laréjion Matinik. Kidonk tousa ki ni défisi ka lonviyé pabò Klini pou gadé wè si yo ka wè lalimièw.

Lè Niko ké la, apré kannaval es i pé ké ri nou ?

Es i pé ké di an fon tjè’y :

-         Jan Matinik poko sav sa yo lé! Man ka viré di’y tou fò :

Toutan man ké la, Matinik pé ké menm otonòm jijéwè  endépandan. I ké toujour dépann di nou, menmsi man pou dépann an endépandantis !

Partager cet article
Repost0
3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 17:24

« An bato koulé pa pou opozé dot navidjé” mè es lè an péyi ka chanté Dèy-oh es fok pa respekté sa ? « Klendendeng pa zétwal ! »
Jid

Partager cet article
Repost0
3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 17:22

Vidé ja koumansé


 

An 2009 pa té ni kannaval. Lanné-tala ni anlo djab-lafet ki ja di, yo pé ké mantjé sa ba pèsonn.

Lé rèn lanné pasé rété an plas, sé bien pou sa anlo koté pa té ni éleksion lanné-tala.

Fok di, sa ka ranjé yonndé organizatè éti apré lagrev févriyé démilnef-la pa té trouvé anlo esponnsò.

Antouléka dan lé parti politik apré rézilta 10 févriyé a, pa ni kado ni adwet pa menm palé agoch, konba a cho, plas la chè, é lé kanmarad ka réponn chou pou chou.

Lè Marlèn di i ka prézanté kò’y, Rémon réponn o kolié, sé li ki pli bien plasé. Pas dapré misié, sa ka fè trantan i ka milité. I pa fè ni yonn ni dé, i démisioné.

Janklod pran douvan avan douvan pran’y. I fè vit démisioné avan yo bay biyé palapenn-li. I fè akondi Kolo té chanté :

-         « Ri-yo avan yo ri’y, pas si ou pa ri-yo, yo ké ri’w ! »

Joko fout ni rézon chanté « Wélélé ». Pas pou toulbon : pwawouj-la brilé !

Ou sé di chak bètafé ka kléré pou nam-li.

 

Yo di fok chanjé pou mété lé jenn. Mé oti yo yé ?

Es fok alé bo pié-yo ?

Ni an boug ki pa malpalan pies, di mwen konsa :

-         Si sa ka alé konsa, sé L’ADARPA yo ké oblijé chwézi nouvo prézidan Asanblé Inik-la !

Poulemoman ni twa fanm Madlèn, Jislèn ek Marlèn. Es yo ké mennen lapé oben es adan yo pa ni dé vilèn ki anvi mété la hèn ?

 

Chaben té di i té sav sa i té ké fè, i di :

-         Man ka viré, pas ni an pati moun rafen lé konté lajan Laréjion-an, sa  pé ké pasé konsa !

Kantapou Dédé, mi sa i réponn :

-         Man ja bat ven, san, sé pa misié ka fè mwen pè ! Man ké pé jwé ti kout grenndé-mwen an gou-mwen !

Serjo menm di :

-         Man pa cho, sé le Komité Nasional ka désidé !

 

  Atjelman sa ka mennen avan éleksion Réjional-la sé :

O PLI DOUVAN pou mété DIFÉ AN LARI A, pas BARILBAND ka fè LABONM épi FLECH BANBOU an ti-manniè RETROBAND.

Sé moun-tala pa ka djè chonjé moun mò Ayiti, ni adan ki jik fè bel pawol pou di : « an bato koulé pa ka opozé dot navidjé », sé mantjé yo pa lé mantjé Kannaval 2010.

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 11:01

 

Sé jou-tala nou tout ka di jan Ayiti « pran kouraj pa pran kouri » pas « si tet pa mò zié ké wè klè »

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 11:00

 

Ayiti ni bon fè !

 

An simenn apré tranblanntè a, jan Ayiti Toma viré konnet an gro lapè. Latè-a viré brennen a 6,2 anlè léchel an boug ki ni anlo tè ; sé bien pou sa yo kriyé’y Richtè.

Tout moun ka palé di sa, pas katastrof-tala fè plis moun ki an tan volkan Senpiè. Pasé trantmil moun té mò klik, la sé aprochan senkant mil moun ki mò. Pasé  Twasan mil Ayisien an gaway toupatou an lari Potoprens, san manjé, san kay ek plen moun mò anlè trotwa.

Pandan simenn-lan Matinik té ni an bel jes solidarité. Chak moun an ba sa i té pé. Té ni tout kalté moun, gran kon piti, avòté kon matrité, vet kon goglè. Mé péyi-a krazé telman, sa pa an sel jou i ké bizwen-nou, mé pétet an bon monan ankò

Bon polémik ja koumansé fet. Pawol ennitil ka fè anboutéyaj, kamo ka simèjé kontel :

-         Sé an péyi madichon !

-         Sé an pak yo té ké fè épi djab-la !

-         Zafè vodou a té ké danjéré ek afos ni mizè an péyi a, sé loa vini fou an mitan tet !

Mé sé lé solision moun ka propozé ki tibren komik, kontel :

-         Vréyé RMIste Ayiti pou rendé débléyé !

-         Lo jennjan-an ki san travay-la ni ka alé la !

-         Viré lajan Divalié-a asou an kont pou sé ti orfèlen-an !

-         Yo ni ka pran an pati an lajan Titid-la pou viré fè Palè Nasional.

Andidan tout lo pawol-tala ni yonn ki di mwen :

-         Ni moun isi ki ni labitid konyonnen Ayisien, yo ka fè yo travay pou ayen. Es sé pas yo wont atjelman ki fè yo ka fè wol wouvè lanmen akondi yo pa piétè ?

I viré di ankò pli fò :

- Lè nou lé fè an grat asou lajan konstruksion kay, es nou pa ka kriyé Ayisien pou fè travay-la ?

Erezdibonnè yo rivé tiré yonndé moun anba lo dékonm-lan apré pasé 8 jou. Mé polimik ka woulé asou wol méritjen an péyi a.

Asiparé yo opozé an avion fransé, pozé laéwopò Toussaint Louverture. I té oblijé alé jik an Dominikani. Menmsi sé Léonel ki prèmié prézidan ki vizité Ayiti.Nou tout sav ki sé dé pep-tala, chien-yo pa ka djè alé lachas.

Tousa ka montré nou fo toujou bien épi vwazinaj, pas sé yo prèmié ka pòté’y soukou. Tout sé bagay-tala ka fè nou réfléchi, pas nou pa oblijé a labri.

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 10:59

« Pli ou déchiré pli chien ralé’w » mé « lè bab kanmarad-ou ka brilé fok ou wouzé taw’ » es nou bien konstui kay-nou ? « Chal lè lapli ka tonbé chien ka di i ké fè kay li »

Partager cet article
Repost0
26 janvier 2010 2 26 /01 /janvier /2010 10:57

 

Es nou ké di wi ?

 

Matinik pep la ka voté silon van latjé poul panché. I té di non le 10 janvié, mé le 24 ou sé di i ka paré ko’y pou di wi.

Ni an boug ki modéré lesprésion’y tibren, i pa ka rété Ofanswa mé yo ka kriyé’y Fanswa. Akondi jan isi té ké dé ababa oben dé kouyon, i vini jik isi a pou bay wou adan téren politik la. Misié vini di ki manniè pou matinitjé voté. Dapré misié la té ké ni an chat an sak, é nou pa ni asé bon zié pou wè sa.

 

Es nou ké di wi pou nou paré kò-nou pou tranblann-tè ?

Lè ni similasion es nou ka pran sa o sérié ?

Asiparé Laména pa konstui antisismik é anlo kazenn pa mèyé pas yo pres tonbé. Es sé yo ki ké pòté nou soukou ?

Sa ka pasé Ayiti atjelman-an pou fè nou réfléchi tigout. Solidarité sé pa an sel jou, épi disi févriyé nou ladjé kò-nou an kannaval-la pou bliyé tou sa.

 

Ayiti pran bon fè, jik Palè Nasional ki ranfalé, ki fè i pa ni gouvelman, anlo minis mò, é an patjé dot an gaway. Fodra pé ké ni kontjirans o pli ba bagay pou Ayitié, mé pétet fo nou ké réfléchi lamanniè pou sa nou vréyé-a rivé pou ayisien ki bizwen poubon. Pou pies vakabon an konplé pa pran viv-la pou rivann li oben mété adan an koté pou i pouri.

Popilasion Matinik réponn wi, i pòté viv ek lajan mé fo owganizé bagay-la pou pa ni profitasion. Yo pou fè an konflérans pou endé Ayiti man lé kwè sé pa lé gran-manjè ki ké sèvi kò-yo ankò, pas ni tro lontan pep-la fen, bouden’y ka kriyé é sé pa galet tè ki ké fè’y tjenbé ankò.

 

Kapital Ayiti pran bon fè, mé Ayiti sé Potoprens selman, ni dot provens é fo nou chonjé owganizé endaj-la pou moun Delmas, Léogàn, Kwa-dé-boukè épi kisasayésa trapé an ti kéchoz. Sé pa pou élikoptè anni ladjé bret akondi an bann bet, yo ka ba manjé.

Fok kontinié di wi, mé pou solidarité épi Ayiti ek frè an Karayib-la.

Partager cet article
Repost0