Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:05

Bel poveb kréyol 81

 

« Pa konté anlè zié lézot pou dòmi » mé « ayen di fos pa bon »

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:03

Bel poveb kréyol 80

 

« Lè chien ké pran medsin, i pé ké pisé asou tout zeb » es sé pou sa moun lopital pè pitji lagrip A.

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:02

KREYOLAD 296

 

Nwel fret

 

Lafen lanné an manniè. Menmsi yonndé anbiansè lamenm apré Latousen té mété an wout, chanté nowel pa ka bay.

 

Léro-a ra pa djè ni lajwa. An sel bagay ki bon, sé solidarité. An group manmay désidé viré mété la tradision bokantaj douvan. Ou ka vini épi sa ou ni, pou bwè ek manjé. Non group-la sé « Anrita ». Yo pran non-tala pas anlo an pami-yo pa té janmen a lè. Ni anlo manmay ki di pou toulbon, yo rivé épi rita. Pas yo té ké ni a péyé tousa léro adan chanté nowel. Mé akondi pawol-la : «  sé lè ou ped lajan ek sa yo kriyé pouvwa dacha ou ka sav sa sa yé ».

 

Tout moun ka di sé palakoz 5 févriyé, ki fè pa ni lajan é ki nwel-la an banbanm.

Menm Papa Nowel ka pran fè. Es sé pas yo di’y lé doké toujou ka fè lagrev lafen lanné. Antouléka, i jik vann joujou ozanchè pabò Lariviè-Salé. Magré pri BCBa, moun pa kouri anlè’y. I fé ti-patjé 73 ek 74 ti-joujou, mé moun pa lévé’y digad. Moun pa djè antiché. Ou sé di moun pito égri ek chimérik.

 

 Jòdi, sa ka vini red ba tout moun, menm pou faktè. Anlo moun égri. Sé bien pou sa an fakté mantjé ped ta’y-la. I té ka pòté let-li bienkonmifo, ni an boug, nou pa sav si sé pas i té ja risouvrè an kontravansion, oben an ogmantasion tax abitasion’y lan, mé i pété an kout chèvotin dèyè maléré-a. Lasimenm pasé té ni gro anbétéyaj padavwa lè restan sé faktè-a fè an opérasion mòlòkòy. Sa mété tout moun anrita.  Yo fè kriyé an group kantik mé i rivé an rita épi tousa loto.

Tou sa man konstaté sé ki nwel-tala fret kon an ba-laglas. Nou poko sav sa 2010 ké pòté, mé poulemoman lé zafè pa djè ka kléré.

 

Lavil Chelchè viré mété an konkou o pli ni bel mézan ka limen. Atjelman kom fok lité kon réchofman planet-la, ni moun ka jik étenn limiè pli bonnè.

 

Lavil Fodfrans épi Lanmanten ki té ni labitid liminé chimen-yo, pa menm djè ni girland. Bidjé limiè-a vini feb ayen pa ka kléré. Asiparé pou wè limiè fo ké atann « Les boucans de la baie » manmay fè pou lapli pa tonbé pas pé ké ni fédartifis.

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:01

Bel poveb kréyol 79

 

« Moun fen di tjwizinié fenyan” mé « sé sa ki an fal ou ki ta’w » menmsi fo pa atann « lè ou fen pou alé mété manjé an difé »

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 16:00

Bel poveb kréyol 78

 

« Chak bètafé ka kléré pou nam li » sé bien pou sa ni moun ki pa lé « chayé dlo an panyen » ba pèsonn ajijé wè ba péyi-yo.

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:58

KREYOLAD 295

 

 

Chadron cho


 

Tout moun ka kriyé anmwé asou pri an tet-chadron : 80 €ro.

Ni an boug ki di mwen sa normal pas :

-         Déjapouyonn, sé an bagay ki ra ek i pa pli chè ki trif pabò Lafrans oben kavia.

I pa ka kouté 500 €ro le kilo, kidonk i pa chè.

     -   Déjapoudé, chadron-an sé ta-nou, nou pou achté’y pli chè!

 

Antouléka sa man konstaté sé si lapech la wouvé mèkrèdi, mardi oswè té ja ni tet-chadron ka fè siwawa.

Es sé moun-tala respekté jou a ?

Tou sa man sav sé ki anlo moun ka trouvé pri-é titak cho. Ni boug ki jik di mwen :

-         Si man manjé chadron-an a pri-tala i ké fè-mwen mal !

 

Ni moun ki kriyé anlè radio pou mandé :

-         Dépi ki tan, lanmè sé ta maren-péchè selman ?

-         Poutji nou pa ni dwa alé pran an ti-blaf ?

 

Rèné an chef maren-péchè mandé sé boug-la :

-         Alé anrolé, konsa zot ké konprann poutji nou ka espéré chadron-an mi.

Lafen lanné-a titak tris. Moun pa ni dwa alé péché chadron é anlo pé pa achté’y pas pa djè ni lajan.

 

Sa fè ki moun pa ka menm djè chanté nwel. An plis di sa, fok ou péyé pou alé adan « chanté nowel ».

Apré lé zévènman mwa févriyé-a ousédi sa pa djè bel.

Lè’w gadé nou pou koumansé lanné-a épi an chwa. Nou ja pa ni ayen pa menm an ti janchwa. Mé fok ké chwézi ant atann anlè dot oben konté anlè kò-nou.

 

Sa vré sa pa fasil, mé fayen pa fasil ankò, menm péché chadron, sa vini cho

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:56

KREYOLAD 294


 

Konba moun

 

Liséyen pa kontan. Lanné prochenn, Yo lé annilé an filiè anlè yo. Yo té désidé vréyé dot zélèv Lisé Chelchè dan an lot  lisé.

Yo fè an manif pou rivé Laréjion. Lè Chaben wè tousa liséyen ek triko rouj, i té ja anrajé. Misié risivrè-yo kanmenm, mé lè an pofésè (asiparé ki té ni kat PPM-li an poch dèyè’y) ouvè bouch-li pou nonmen non an moun.

Misié wè lévé mouch-wouj, pas i pa lé tann palé di fui-tala ni vet, ni matrité ajiwè mi. Mon boug rayi zafè lekchi-a. I paré sa ka lévé fwa’y. Lè an moun palé di fui-tala kisiswa moun-an jenn kon vié i ka anvi pété frisi mol-li. Konjésion sé pé pran’y afos i té faché. I pété an kout kriyé. Magré yo té pasé twasan, yo rété estébékwé ek Chaben ba-yo an kout lapot ek yo rété sézi. I di i konnet travay-li é i pé ké pasé tan’y ni chayé dlo an panyen, ni réparé an bagay ki pa réparab.

Nwel ka vini man pa lé ba pèsonn konsèy, misié Konsèy mò Senpiè. Mé fodra yo ké débité ti-kochon-an yo ka nouri dépi konmen tan-an. Asiré i ja vini grosè an véra. Pas yonn sé lè a, (san swété sa) an mòso masonn ké chapé anlè tet sé zélev-la. A moman-tala es yo ké palé di konsèvé patrimwàn, oben konsèvé reskonsab-la lajol ?

Fodra nou sispann goumen yonn kont lot pou sav kiles ki ni tò oben ni rézon.

Es fok liséyen péyé poudjol boug politik ?

 

Sé menm manniè Senpiè ant swasannkatòzis épi swasanntrèzis ladjè pété pou an zafè sal té ni an lo pawol sal, yo pété dézod. Ni an boug, sé pa pou di i rafen, mé i mandé prété marché-a pou an konsit. Misié limè di’y i bizwen’y menm jou-a pou i sa fè konsit-li tou. Yo pa rivé tonbé dakò, yo pa menm diskité yo trouvé sé té ped tan.

Afos lé partizan jouré lot, ni an komersan ki wouvé lapot li ba opozan mè-a. Es komersan-tala ké a labri atjelman ?

Es la démokrasi sé yonn dé mo ki rasi ?

Fok chak moun rivé di sa i ni pou di. Fok chak moun rivé tann sa i pa lé tann, pou pep-la sav sa i ni pou fè jòdi kon dèmen


 


 


Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:55

Bel poveb kréyol 77

 

« Chik pa ka respekté met bitasion » lè ou piti fout ou ka pran fè. « Gro kanpèch pa janmen kité ti-kanpèch pousé anba pié’y ».

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:54

Bel poveb kréyol 76

 

« Lawout sé tjè » kréyol ka pran kouraj i pa ka pran kouri pas i sav : sé pa anni kouri sé savwaw séré ki met, « sé pa tou di  ajounou sé prédié ki met »

 

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 15:52

KREYOLAD 293


 

Pitji lagrip

 

Ousédi moun pè zafè pitji kont lagrip la. Si ou fè tan palé moun di sa, asiré yo pa lé tann.

Jik moun lopital : doktè, enfimiez, edswanian kantapou brankardié yo pa lé tann palé di sa. Man konnet an enfimiez ki dakò ba moun pitji, mé lè man mandé’y si i ja pran ta’y, jik atjelman i poko réponn-mwen. I kasé bwa an zorèy-li.

 

Ladilon té ni an sant vaksinasion, épi konmen doktè, enfimiez. Yo rété ka tounen pous-yo pas anlo ped chimen pa la.

An doktè afos rété san fè ayen, fè an propozision :

-         E si yo té ka ba moun alokasion pou vaksiné, asirépapétet té ké ni plis moun !

Kom sé jou-tala, lajan an titak ra, asiré moun té ké kouri pou trapé an lanmonné, yo té ké vini pa grap.

 

Sa ou ka konstaté, sé tan-tala moun pa djè fouben. Ant artik 74 épi 73, ant pitji lagrip épi lagrev lésans ki pou vini, yo ka fè an sel migan.

Tousa fè ki lézafè éti ki pa té ja djè klè, vini ankò pli an toch. Sé bien pou sa Chaben lévé mouch rouj, I jik mènasé :

-         Si 74 la pa pasé, man ké sav sa man ni pou fè !

Li, i ja sav sa i ké fè, i pé ké chayé dlo an panyen, mé es pep-la sav sa i ké fè ?

Sé lanné prochenn nou ké sav. Yo di : « lè ou lad ou pa pè pian », mé afos fè moun pè, es sa pa rann moun tibren krentif, kon an chat ki pè dlo ?

 

Si nou pè 74, 73, épi lonbraj-nou, pétet fodré yo té mandé-nou si nou lé oben si nou pa lé pran reskonsabilité nou ?

Pétet si yo té mandé-nou es nou simié Lafrans pran désizion jik Pari obensinon si nou paré pou pran zafè nou, nou menm, pétet nou té ké ni mwens lapè ? Pétet !

Pétet man ka di bien, pétet nou té ké ni mwens lapè épi mwens pététet.

Es Matinik nou pè lapli par niaj ?

 

Mi dé kèsion ki pé ba nou lagrip pou chwézi :

 

Dabòpouyonn, es zot pou chanjman Matinik dan an kolektivité lotbò dlo éti artik 74-la ka mennen, épi kalté owganizasion’y ki ta’y menm, ek ka prézervé lentérè’y dan Lafrans ?

Fo réponn wi oben non.

 

Déjapoudé  le 24, si non an pasé, fo ké réponn toujou wi oben non, es zot dakò pou kréyé an sel kolektivité Matinik, i ké fè menm bagay Konsèy Jénéral ek Konsèy Réjional, toupandan i ka rété adan lartik 73 Konstitision Lafrans ?

 

Sa pé pa pli klè ki sa, wi oben non !

Pa apenn di, zot trapé lagrip pou zot pa alé voté !

Partager cet article
Repost0