Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
9 juillet 2013 2 09 /07 /juillet /2013 16:00

B

Bef douvan bwè dlo klè” mé douvan pa lé rivé premié Jid

B
Partager cet article
Repost0
9 juillet 2013 2 09 /07 /juillet /2013 15:58

Plas la chè toubannman !

Dépi yonndé jou Adjilbè di mwen i rimatjé sé mè-a ni yonndé poblem. Antouléka dapré misié, sé mésié pa djè ka dòmi trankil-lecha.

Lé zopozan ka filé zépon yo. Anlo ka fè moun sav yo la, é fok pa obliyé yo. Anlo ka fè akondi pawol la : « bef douvan bwè dlo klè ». Yo ja pati douvan pas dapré yo, sa ki douvan ké rivé premié.

Déjà pa koté Sent-Mari, misié limè ki dépité tou, dépi i pati an Frans, chat pa la rat ka ba’y bal.

Pa koté Lanmanten, ant lé zopozan menm konba ja pété. Ni yonn ki ja déklaré i kandida. I koubaré tala ki té ja la-a. Il paré komkidiré  sé lapopilasion ki kriyé’y.- (sé sa yo tout ka di)- Yo toujou ka vini chaché yo. Dan serten komin, ja ni pasé sept kandida. Sé ki plas la ka vini chè épi zafè sel Asanblé-a, sé an sel konba pou sav kiles ké rivé douvan.

Sa ki pa rivé douvan pa asiré trapé an manda, mé zafè konséyé jénéral épi konséyé réjional sa pres dit. Lé dé ansanm ka fè katrèven moun, mé toutalè ké ni senkant plas selman.

Man jik tann simenn-tala, an mè té ka trapé traka ek annui pou an zafè délibérasion i pa bien aplitjé. Yo jik mandé pousuiv-li.

Ou sé di pli nou ka vansé an lanné-a, pli nou ka aprann ni opozan. Kisiswa Gromòn, Sen-Jozef éti ni démision an pagal. Tout moun présé présé pou dénonsé. Lé bon zanmi yè ka vini pli gran lelmi jòdi.

Partager cet article
Repost0
26 juin 2013 3 26 /06 /juin /2013 16:52

Nou tout yich kartié Foyal : Trénel, Sitron, Lavolga, Tekzako…épi kisasayésa, nou pa sav sa nou  ké ni dèmen, mé nou sav sa nou ped jòdi.

Dlo zié-nou épi tout lapenn-nou poko sa rivé lavé chagren-nou afos tjè-nou tjotjo épi nouvel-tala. Magré dépi yonndé jou yo té ka vèti nou ki kò a pa té djè fò, nou poko té paré pou tann ni konprann i ka pati vwayajé.

Wou ti-neg-tala ki fè gran létid pou vini grangrek ki té ka palé fransé pasé anlo nonm ki né an Frans menm. Avan ladjè, ou fè konésans Léopol ek Léyon Gontran é zot ba neg ladinité, pou fè yo doubout dwet ek pa ajounou ankò douvan pofitasion lenjistis.

Mé tout Baspwent, dan linò ek dan tout Matinik nou koumansé miziré doulè an gropié balizié tonbé. Sé atjelman i lonjé atè nou ka rivé miziré londjè, lajè ek pofondè rasin li an tè limanité. Pas rasin-tala té ka kouri jwenn soufrans tout nonm ka soufè. Sé pa té soufrans neg selman mé tout nonm é sé pou sa toupatou asou latè i té an vwa pou tout nonm ka soufè anba jouk pofitè. Chonjé sa’y té di nou: «an nonm ka soufè sé pa an lous ka dansé».

Man kon anlo moun isi, sé lè ou pa la, nou ka miziré londjè, lajè épi lépésè Neg fondamantal la. Mé tousa ou matjé, la ka atann nou adan liv ou kité ba-nou. Nou ni a vini jwenn ou pou nou konprann ki tout moun sé moun kisiswa koulè’y. An plen karenm dépi yonndéjou lanati té ka pléré. Nou pa konprann lamenm, la météwo jik di sé an « karenm gra » mé sé té an karenm tris pas Mémé té pou pati kité pep li.

Sa ki pa té lé tann palé di’w lè’w té vivan sirtou lè ou té ka palé di belté neg. Ou kité kayié’w la pou nouri nou, pou nou aprann konprann lavi Matinik jòdi ek dèmen.

Wou ki pati pou léternité nan finisman wouvè jou a, tout Matinik enmen’w, mé Lafrik ek lemondantié ka pòté’w tout respéw, Sézè Èmé.

Jid

 

An nou chonjé Sézè émé
Partager cet article
Repost0
10 juin 2013 1 10 /06 /juin /2013 18:16

« Bef douvan bwè dlo klè” mé annou pa sali dlo.

bel poveb kreyol
bel poveb kreyol
Partager cet article
Repost0
10 juin 2013 1 10 /06 /juin /2013 17:53

Pli bel dat ?

Mèkrèdi pasé anlo koté Matinik té ni gran penteng pou 22 mé, sirtou pabò Senpiè. Té jik ni kalvakad épi fédartifis.

Fanswa mandé mwen :

 • Es sé jou pou nou fè lafet ? Es fok fè lafet épi lesklavay ?

Kantapou Edmoniz, mi sa i di mwen :

 • Man pa ka konprann poutji tout moun ka monté Senpiè épi Préchè ?

Man mandé’y es i konnet lesklav Romen éti yo té opozé bat tanbou an 21 mé an 1848 ?

I réponn mwen karektèman   :

 • Sa sé le pasé, sa pa ka entérésé mwen !

Kom man pa ni toupé pies toubannman, man mandé’y poutji i pa ka travay jòdi a.

I di mwen sé pas sé an jou férié é an plis i chomé.

Kom délè man ka fè wol mò pou sa wè ki manniè yo ké téré mwen, man di’y konsa :

 • Ou konnet Arman Nikola ?
 • E Loulou Pilvar sa ka di’y an bagay ?
 • Si man ka konprann bien Gabriyel Anri, sa pa ka di’w ayen ?

I gadé mwen kon an mouton ki brè dlo frapé. Kom man té ka monté Sent Filomèn Préchè man pa rété di manzel ayen ankò. Pas dapré mwen zafè chonjé 22 mé, sa pa té anlè kont li pies toubannman.

Fout ni anlo ki kon Edmoniz. Menmsi ni moun kon sé manmay le MIR-la ka mandé réparasion. Akondi ou pé réparé sa yo fè zanset nou. Sé moun-tala ka bliyé : « padon pa ka djéri bos ». Antouléka yo fè Konvwa pou mandé réparasion kon dépi 13 lanné. Yo sòti Sentàn pou rivé Préchè a pié.

Omwen sé tala pa fè kon an kout neg mawon, adan kous Neg mawon-an. Sé mésié danjéré telman yo chanjé sans kous la.

Pétet yo pa ka chonjé, koté révolision kont lestravay fet.

Sé té bien adan an kapital, mé asiré sé pa té Foyal. Manmay, pengad 22 mé pa vini pli vié dat !

Partager cet article
Repost0
10 juin 2013 1 10 /06 /juin /2013 17:49

« Si rat pa té sav sa yo ka fè lannuit, yo pa té ké séré lajounen » pi ta pé pi tris si nou pa ouvè zié nou.

BEL POBEB KREYOL
Partager cet article
Repost0
10 juin 2013 1 10 /06 /juin /2013 17:47

Fizi ka palé…

Dépi dimanch pasé, pa asou Chelchè sé an sel dézolasion pou pliziè fanmiy adan kartié Ladémach.

An manman désidé fété fet jennfi’y ki ni dizuitan, é i pa té ka pansé sé konsa sa té ké fini. Koté inè’d maten, kout fizi pété toupatou alantou kay akondi yo té adan an fim kòbòy.

Sa ki pi tris adan tou sa, sé ki ni an jennjan ventéen nan, Brino fini pa kité nou. Menmsi i pa té ni afè épi pèsonn, i risouvrè an bal.

Jénes nou an an banbanm, tet-li ka pati épi zafè zeb-la.

Atjelman yo pa ka pran so ankò lè yo ni an boutdjol, pa ni lévé-fésé ankò, sé fizi yo ka palé.

Edmoniz di mwen :

 • Koté yo ka genyen sa ?

Adjilbè réponn ba mwen :

 • Si pa té ni soutirè, pa té ké ni vòlè !.

Mwen menm rété estébékwè, mé man rivé di kanmenm :

 • Fok nou chak la viré palé ba yo, menmsi yo ka  di nou ka fè kon dé vié liv déchiré !

Atout fos fo nou viré aprann palé, menmsi nou ka palé fò akondi chen ka babiyé. Manmay, fok moli an may, pas sé lapenn sa ka simen otan pou fanmiy la ki ped ich-li ki tala ki ni yich yo lajol atjelman.

Manmay man ka viré di’y :

 • Annou aprann respé pou lavi, pas lavi an jennjan pa lavi an ti-poul.
Partager cet article
Repost0
27 mai 2013 1 27 /05 /mai /2013 14:41

Chonjé

 

Listwa nou ka mété bon zagriyen an tet nou sé jou-tala. Erezdibonnè dé moun kon Arman Nikola ka viré fè nou chonjé épi an DVD.

Nou poki sa rivé asepté tout moun adan istwa nou. Kontel gadé sa ki fet lasimenm pasé, si yo mété an bel kouwòn flè ba Ghandi sa lé petet di, nou ka asepté sé kouli pòté an listwa-nou. Sa lé pétet di nou ka rikonnet yo. Mé an menm balan-an nou ka rigrété yo fè salopté anlè an estati Chelchè.

Le 10 mé an Frans Prézidan-an di pé ké ni réparasion, i jik apiyé anlè Sézè (kon anlo moun sé jou-tala).

Mé le MIR pa ka pran sa dou kon siwo. Dayé dépi sanmdi ké ni an konsit pou Konvwa-a pati dépi Sentàn dé komin ka di mo dé mas. Antouléka sé mè a paka séré pou di sa yo lé ba péyi-a, an Matinik souverè, yo pa ka di endépandan pas sa ka fè moun pè.

Adjilbè di mwen :

 • Mwen menm sa sa man yé !

Antouléka sé moun-tala menmsi ni anlo pon, ni adan (sé pa militan) ki sav sa lesklavaj lé di. Sa mwen menm konstaté épi mwa mé-a lanné-tala sa bien tonbé. Si sèten lantoupriz pa djé anlo moun bien kontan sé dé bel pon-tala ant lasansion épi 22 mé.

Manmay sa Adjilbè épi plen dot ka di :

 • Chonjé yo !

Sirtou sé manmay Senpiè-a, chonjé an jou 8 mé pasé ven-mil moun anni disparet klik dan an batzié épi souf volkan-an.

Partager cet article
Repost0
27 mai 2013 1 27 /05 /mai /2013 14:39

« Dèyè do pa kò » mé listwa la pou fè nou konnet.

Partager cet article
Repost0
27 mai 2013 1 27 /05 /mai /2013 14:33

 

 

« Pasians bat brital » épi titak pasians an jou anboutéyaj ké bout.

Partager cet article
Repost0