Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 mai 2013 1 06 /05 /mai /2013 13:51

Erik rivé

Apré anlo démélé san konprann ki baré Erik, misié rivé fè bato’y akosté bò lanmè Anvil.

Erezdibonnè té ni plis moun pou risivrè’y ki tala ki rivé premié-a. Ni lontan Erwàn ja pran tabar-li (pa mandé mwen sé ki sa) pou viré pati. Antouléka tousa ki té bòn lanmè-a, té lé di’y akondi poveb-la :

-          Ou sé bourik-la, la chouval rivé ou ka rivé apré.

Man konnet anlo éti dépi lontan, té ké ja ralé kanno-yo atè.

Ou té pé tann tout anlè bò lanmè-a kontel :

-          Erik ou ni kont pwa kouraj-ou !

-          Erik ou pa an poul mouyé !

-          Erik ou ni ras neg éti ki pa kafébli !

Adjilbè selman ki tibren tris kon an kochon lavèy nwel, oben an boul krab lavèy dimanch pak. Misié té payé an boul lajan asou bato Erik-la. San sav Erik baré’y, mé misié di’y konsa :

-          Sa pa ayen, annou pran an fé!

-          Erik man sav lanmè pa ni branch é i pa valé’w. Lésansiel sé ki ou rive kanmenm. Nou kontan ou rivé pas ni 4 anpami sa ki té pati-a, ki pa rivé atè isi kon’w !

Erik, met Jan, an maren péchè fè di’w konsa :

-          Lot kou-a pa konté trop anlè kannari bel mèw pas ou pé rété san soupé é mò fen.

Petet fok an lantoupriz Matinik ké fè kéchòy, épi lè an maren ka vini wè an esponnsò pou sipòté’y, sé pa pou i mété luil pou bronzé.  Antouléka fok i ké ni an méyè bato éti pilot-li pa ka tonbé an pàn tou lé sen minit.

Partager cet article
Repost0
29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 15:06

Vign frantz charles ws65201973[1]

KREYOLOMAJ BA FRANSISKO

(466)

 

Kon anlo, sé lè ou pati nou ka fè makakri pou rikonnet valè’w.

Mé érezdibonnè, ni anlo tou ki « pa atann akoma lonjé pou yo sa wè londjè’y ».

Nou sav manniè ou té enmen Matinik é manniè ou té lé nou viv bien « An ti-péyi nou an ». Ti-péyi  nou-an éti ou té enmen kon an bel chabin pas ou toujou di nou « Fanm Matinik dou ».

Nou anvi chanté é menm hélé fò fò fò, sa’w fè nou-an misié Papito ?

Mé nou sav ki asou tatami lavi-a, i ni dé jou ou ka genyen san suiyé, mé dé ni dé jou tou, yo ka fésé’w anlè zékal do.

Kon Mando, jédi pasé ou alé mandé Bazil « Ba mwen lajan mwen » mé i di’w

-         « Ti-koko rété trantjil !»

I fè an lévé-fésé épi’w é ou pa ni tan ni bay an Maïgéri, ni pasé an Ushimata anlè’y, i ni tan ba’w an waken é ou pa lévé.

Kou-tala ou pa ni tan kouté tanbou-a. Mé nou sav ou sé an gran konbatan ki bat jik o dènié san. Sé sa nou sav et nou ka tjébé pou Matinik viré larel épi respé.

Ou té lé rété doubout jik anbout 81 lanné lavi’w, pou ou Enmen lavi, pas lavi-a bel. Ou ba nou an lison adan konba lavi-a. Ou fè pliziè priz épi’y ,magré ou té ja fèy ipon dépi tjek tan, mé kou-tala i mété’w k.o.

Nous av ou ké pé jwé épi Ton-Simon ek Mona an bel bèlè anlè-a, apré ou pran an bon ti-ponch épi yo adan an « Ponch an mizik ».

Nou ka tann bel vwa bas ou-a ka di nou :

-         Enmen lavi, pas man fè sa man té lé, lè man té lé !

Sé son pianno’w la ka bersé tjè-nou ki titak félé. Sé son tanbou’w la épi pié goch-ou anlè’y ka soukwé nou pou nou pa rété pou lapléré ek pou nou nou kontinié goumen ba Matinik ou té enmen kon Karolin, an ti-fanm ki dou.

Nou ka tann ou ka di nou :

-         « Manmay lévé » épi « Enmen lavi » !

Mèsi Papito, woulo Babalu pou konba lavi’w, pou lanmou pou péyi’y ek lawmoni pou mizik-ou.

Respé épi lonnè ba Fransisko.

Partager cet article
Repost0
29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 14:57

Jéwom kay Izak

Sé jou-tala Jéwom trapé bon dézagréman ek nana pas i alé kay Izak, sé an konpè’y pa koté Lasuis.

Jéwom pa menm ni an ti-lanmonné kod pou sianka i kasé boutéy luil an moun, mé tout moun ka di i ni an kont adan an paradi fiskal.

Sé tan-tala, misié ka viv an véritab lanfè fiskal, pas tout moun ka di komkwa i ni konmen million. Sa pa té ké kon matla-a yo té kité Laréjion-an. Tousa, pas i alé fè an won éti an kanmarad-li ki té larmé épi’y ek ka viv atjelman pabò Lasuis.

Vwazen, jalou’y, magré i pa éli yo mandé’y ransèyman asou sa i ni. Patrimwàn-li sé : twa ti-poul i ka nouri, dé kabrit épi an ti-kochon pou nwel.

Misié pa té anvi pran avion, pas dènié fwa sé té lè i té ka pati solda an Guiyàn.

Misié entjet kon an tatjet dan an finet nef, mi atjelman tout moun lé sav sa i ni labank, alow ki sé an vié ti-ritret éti pa ka menm permet li péyé fakti’y kisiswa dlo oben limiè. Jéwon jik viré koumansé bwè wonm-lan, pas yo di’y lot jou pengad gouvelman pa fè’y péyé lenpo asou vié lanmonné kod-li a.

Misié té kontan wè Lak Léman, mé tousa bien potjiré’y bon dézagraman.

 

Partager cet article
Repost0
29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 14:54

Erik ….baré !

Lanné pasé adan « Transat Benodé-Martinique »-la Erik té ni van dan vwel, mé lanné-tala i ka sanm i mal-baré. Sé sa man tann an jounalis di an radio-a.

Ousédi dan an sel dévenn, misié trapé djiyon asou madichon. Apré an vwel-li ki déchiré, sé pilot li ki tonbé otomatikman an pàn.

Misié fè an eskal pa asou lé « iles Canaries », dapré’y i té pé atann anlè an soukou pour ranjé tousa. Mé akondi poveb-la : « pli ou déchiré pli chien ralé’w », épi « lè ou fen, fo pa konté asou kannari bel mè’w » pas asiré ou ka mò fen. Sa ja ka fè pasé 4 jou i ka espéré an pies pou ranjé bato’y-la. Jik atjelman i poko sa rivé. Asiparé sé Lapos ki pou vréyé sa ba’y. Mé ou sé di, sé moun Lapos « Iles Canaries »-a pa ka konprann ni kréyol pas Erik di yo

-      Man présé, man anrita man bizwen rivé Fodfrans !

Ankò pli mal an fransé :

-      Il me faut absolument arriver …

Man kwè i di yo sa an panyol, mé panyol-li kon ta mwen, I pa ka djè monté mòn.

Savrè si sé moun-tala pa fè kon jan isi pou fèmen lé zirjans, kidonk pies-la pé ké rivé lamenm.

Antoulé ka, Erik bien mélé kon farin é sann. Pétet yo pé diskalifié’y si i rivé tro ta isi-a.

Yo ja anonsé ki Erwàn épi tabar-li (pa mandé sé ki sa !) pou rivé an lafen simenn-lan.

Sel bagay man ka swété ba’y, sé ki lè i rive, yo pa baré’y épi an lagrev anlè lanmè-a.

Partager cet article
Repost0
8 avril 2013 1 08 /04 /avril /2013 13:40

Manif krab

 

Vandrèdi oswè koté minui, man té ka monté dan linò. Lè man rivé Chelchè adan an katkwazé éti yo kriyé wonpwen Lakolin, man wè an fénomèn.

Man pa sav si I natirel oben sirnatirel, mé la té ni an santèn krab an wonpwen-an.

Man kom ralanti, man pé té lé kwè sa zié mwen té ka wè a. Ni an krab, I té ni dé tet, I fè mwen sin moli. Man pile fren-an grouk jik o planché. Krab la vini bò mwen ek I di mwen :

-      Yé Jid sa’w fè!

Man mantjé kouwi, mé man té sézi telman, pies mo pa sòti. Krab-la di mwen :

-      Nou ka fè an ti manif la!

Man té anvi mandé’y poutji, man pa menm ni tan palé, ou sé di i té ka li an tet mwen. Mi sa i di mwen :

-      Popilasion nou ka pran fè ! I ka fonn kon sorbé an plen soley karenm. Fok sispann détui nou. Yo ka tann ratiè tout lanné-a ba nou akondi nou sé rat. Ni anlo krab adan nou ka mò épi klordékòn, lè yo pa né enfim. Délè jik Baygon yo ka ba nou pou nou sòti an tou nou. Jid alé di sé moun Antilla-a ka li chak simenn an paj kréyol, sispann détui nou, pas anlè yo pé ké sa manjé matoutou ankò. Yo ké oblijé enpòté krab Madagaska kon anlo ja koumansé fè !

Partager cet article
Repost0
3 avril 2013 3 03 /04 /avril /2013 16:20

Man Limiè

 

Man Jè ni bon chans sé jou-tala. Sé sel fanm ki mè Matinik. Kom mwa mas-la sé mwa éti yo ka mété fanm a lonè. Sé jou-tala i plis ki a lonè, yo ka kriyé’y toupatou.

Ni difé ki pri padan karenm lan, sé li yo kriyé.

Ni an poudjol ant dé fanm pou anlot… fanm, sé li yo ka kriyé.

Jik Polo kriyé pas i té lé sav ki manniè i pé fè an « Alabowdaj » bò légliz Mònwouj-la.

Ni moun toupatou ki pa ka fè pélérinaj an mwa dawou, Notrèdam Ladélivrand, mé sé jou-tala yo ka fè kar monté léswè pou yo sa wè légliz-la limen.

Ni Adjoufin ki enmen ti-labiè’y, i té ja pasé yonndé anlè’y i di i wè’y limiè-a an dé koko zié’y.

Adjilbè menm di :

-      Sé légliz-la ka limen sé pas Man Limè pa péyé sé boug la SOCOPMA-a. Anfen chak moun-an ka bay sa i pas av.

Antouléka man pé di zot sé pa Man Jè, (Man lime) ki ka mété limiè-a pas sé jou-tala kon pliziè mè Matinik I bizwen lajan pou réparé légliz-la.

Epi Man Jè, ni trop travay pou I sa kouté vié pawol masibol fol, man jik kwè I mété dilis an chivé’y pou I sa pli alez kò’y.

Partager cet article
Repost0
26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 13:51

Foyal ka brennen

Dimanch té ni an gran sanblé patriyotik pou déchouké sa yo konsidéré kon an Parti éti ki Pa Matinitjé. Dapré sé moun sanblaj-tala SeLe épi la Nouvel Gouvernans pa ka fè asé, magré ponmes i té fè pou ba moun senmil pos travay.

Adan sanblé patriyotik-la té ni anlo gwo mòdan kontel Chaben ki di bien faché :

-      Mim man vini pour RéDé Matinik, pas CNCP antann kò’y épi Pa Lima. PALIMA ka djoubaté dépi yonndé lanné pou libéré Matinik. Fransis ka wol di, sé pa pou kò’y mé pou tout péyi-a i ka mandé sanblé.

Lè SeLe tann sa i koumansé pa ri gra épi épé pou di :

-      Yo di man alié épi pliziè parti, mé yo ka fè menm bagay épi mwen.

SeLe di tou :

-      Man poko sav, padavwa sé parti mwen ka désidé, mé pétet i ké mandé mwen déviré pran ti-non mwen-an. Avan’y i té monté Plato Wa, yo té ka kriyé’y Serjo. Mé es jan Ositron, Lavolga épi anlo kartié ké chonjé non’y.

Antouléka ni anlo moun ki sav délè “fok pran douvan avan douvan pran’w”, pas “bef douvan bwè dlo klè”.

Epi karenm cho-tala déja pa djè ni dlo, sa nou ka swété sé ki pèsonn pa sali si pé dlo a nou ni a, pas anlo ké mò swef sirtou lajénes ki ja an gaway.

Anni gadé sa ja cho telman, lé manmay la SOCOPMA-a désann pou mandé ranbousé yo 90 milion machandiz éti yo ka dwé yo. Yo fè an gwo opérasion mòlòkòy mardi pasé.

Antouléka, Foyal ka brennen an tous sans

Partager cet article
Repost0
18 mars 2013 1 18 /03 /mars /2013 13:21

Igo Chalviré


Igo, sé pa siklòn-an, mé kòmandannté pabò Bénézwel, ében apré an gran konba kont krab-la, mardi oswè i chalviré é i pa viré doubout. Gran konbatan-tala ki ja genyen pliziè fwa, magré i alé pabò Kiba i pa rivé chapé.

Toupandan ni yonndé pabò Lamérik té ka di : bon débara, pres tout Lamérik-lisid té an lapenn. Pas ou sav sa’w ka pèdi ou pa toujou sav sa ou ké ni apré. Pa koté Matinik tou, menmsi anlo té wont mété lenj wouj-yo, nou pé di kanmenm ni anlo ki réponn prézan jédi oswè douvan légliz Tèsenvil-la.

Igo té sa non selman palé ba pep-li, mé i té sa fè kéchòy ba pep-li. Anlo moun pa ped zié-yo padavwa i té mété dispansè pou ayen ba anlo maléré. I fè anlo granmoun apran li ékri.

Mé kon dan tout bagay, ou pé pa kontanté tout moun. Anlo boujwa pa djè ni lapenn pas Igo Chavez té opozé yo bénéfisié lajan pétrol-la kon avan.

Nou ka konstaté kanmenm, apré lanmò’y i ka sanm sa pa djè klè. Konba ja koumansé pété pou sav kimoun ki pou pran plas-la. Igo limenm té ja di i pa « imortel », mé lè an moun pa la ankò, es sa i fè ek té ka fè pé kontinié ?

I té ka bokanté pétrol kont dot bagay, kon avan yo té ka ba’y koko pou savon. I ba moun pétrol kont diri, pétrol kont lamedsin é kisasayésa.

Adjilbè ka rété pabò Mòn-Wouj fok di i pa té ajen, lè i di mwen sa. Mé i di mwen i ka wè an limiè an légliz-la léswè apré minui.

 I testé épi mwen i asiré, Igo té vini fè an ti-lapriyè bò Laviej avan i té pati pou péyi san chapo. Ni anlot ki jik di mwen sé ba nouvo pap la yo té ka fè an lapriyè.

Dapré mwen sé sa man tann, fok di man té ja las mé an mitan karenm cho-tala, sé pa wonm man té brè.

Partager cet article
Repost0
9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 19:00

Lésans pli chè

 

Gwo Ernes té ka fè bel ganm pas kom i ka rété lwen, i achté an loto diézel. I té ka péyé plen-an mwen chè ki loto lésans la. Mé i apri ki gouvelman ni lentansion wosé gazòy-la pas i bizwen 7 milia pou konblé an défisi adan bidjé-a.

Mé lè lésans ek gazòy la ka wosé, ki moun ké péyé sa ?

Tout moun ki ni loto ni sa pou di. Tret-la la tonbé tou lé senk di mwa. Lè lit la wosé kivédi fok péyé plis lajan pou sa ni bak-ou plen owadjel.

 

Anlo moun ki ni loto poko sav ki manniè yo ké fè.

Gwo Ernes chonjé pou té sa viré pran taksi oben tonbé-lévé. Mé ou pa ka jwen sé mésié lè ou bizwen-yo.Pliziè fwa, sa rivé’y a sizè mwen lè ka pa jwenn loto pou i rivé bòka’y-li. I té oblijé fè istop pou rivé bòkay-li. Jik ni an fwa i rivé a twazè’d maten, pas i maché tout lannuit. Sé kip a ni TCSP, ni Mozaik ka rivé dan linò karayib.

Déjapouyonn, sé sa ki fè i alé genyen an loto pas sa pa normal. Yo ka palé TCSP mé ou sé di sé moun-an ka fè espré pou pa chonjé ni moun ka rété dan linò épi dan lisid Matinik.

Lésans pli chè, es sé pa tousa ka fè chonmaj la wosé ?

Pa rété milé é pèsonn pa lé maché apré ankò. Gwo Ernes di mwen es sé pa pou sa pap-la démisioné, pas pou té sa fè leplen épi papamobil-la i pa té ka rivé ankò. Yo palé di pri béséba dan la gran distribision, mé pou lésans-la sé pri wosé wo, pou gouvelman fouyé lanmen’y an poch nou.

Partager cet article
Repost0
5 mars 2013 2 05 /03 /mars /2013 14:03

Gran Senpiè

Ni an ti pawol nou ka di : “pawol an bouch pa chay”.

Mèkrèdi oswè, tout jan Senpiè épi oliwon lakot karayib té monté Senpiè. (Pas dépi Foyal pran laba, moun pa ka désann Senpiè ankò, menm pou achté dobann).

Asiparé, lé té ni pasé 500 moun pou an réinion. Ou sé di sa té ka sanm an konflérans avan éleksion mè. Rafayel té oblijé pran lapawol pas i koumansé ni mar tann lopozision di konmkwa yo ka vann Senpien ba Laréjion.

Antouléka, sé anlo chantié jan Senpiè ka espéré. Ni yonn anpami yo ki di :

-      Koumansé pa fè ki dlo kaka pa ka tonbé an lanmè-a, pou nou pé benyen alez kò-nou !

Lè Adjoufin mandé lapawol, i di tou fò otan pou Rafayel ki pou sa ki lé mété’y an pa tik :

-      Man ka soufè di tjè, é sé kanmiyon-an ka lévé mwen dépi twazed-maten. Ki tan Gran Senpiè ké tann mwen, poutan man ja las prédié ?

Kantapou Idelvè Tetfè, li sé zafè transpow la ki ka pété tet-li. Sé an batmanman pou i rivé Senpiè, lè i désann Anvil. I mandé tout sé moun-an ki té la-a, konmen tjé ki ni avan rivé Senpiè. Jik ni an konséyé (man pé ké nonmen non’y) ki réponn bravman :

-      Ni dé tjé, Malékòn épi Senpiè !

Lè misié tann sa, i trapé mal tjè, pas sé pa atjelman i ké trapé an pétrolet pour rivé Senpiè. I poko ké trapé an lanbéli, kon sa ka fet Twazilé.

Mé Idelvè Tet-fè pa ka ped fwa, mi sa i réponn :

-      Bondié gran, mé es Gran-Senpiè sé pa an bagay nou pé pa menm imajiné ?

Partager cet article
Repost0