Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 octobre 2011 3 26 /10 /octobre /2011 14:18

Trop sik

 

Toto té lé dépozé an propozision lwa Lasanblé Nasional, pou di konmkwa niawout épi bonbon ni trop sik.

Marilis koumansé pa panché ko’y asou sa pou di misié ka fè trop sik épi sa. I mandé sé dépité group li a pa voté sa.

Pandan tan an, lè’w bien gadé bon moun an péyi a ka soufè épi sik, é man pé di zot sé pa sik yo ka fè. Tianmay ka vini boulot, fanm ka grosi, boug ni gro bouden ek anlo granmoun ka jik ped janm yo, klik.

Dépi yo tann palé di sa, ni madanm ka fè bon sik lè ou mété titak sik adan kafé’w. Lot jou madanm mwen di mwen i pa ka bwè vizou, I té lé mwen bwè kafé san sik. Man di’y :

- Asé fè sik ! sa ka fè mwen chonjé trop, lè man té ka pran pij oben lok. Man pé di zot sé pa ti-sik man té ka fé pou mwen té sa valé sa.

 

Sé jou-tala yo di pa ni lajan, mé man ka wè moun ka fè bon sik. Lasimenm pasé Latriom té plen bakfoul épi Bèn, an boug ki sou. Mé i pa té boulé toutafetman pas pri sé biyé’y la té a 45 éro. Ni an madanm ki fè bon sik pas i pa jwenn tiké. Lè i alé anba kwi a pou té wè Marcé, ankò pli mal. Sé té sòti an sann tonbé dan difé. I pa jwenn tiké non pli, sé pa ti sik manzel fè. I jik di Marcé, sé fanmi’y li, mé i rété déwò kanmenm.

 

Ni an boug ki di SeLe ka fè bon sik épi lajan Laréjion-an. Asiparé komkidiré misié té ké lé pran dé étaj adan nouvo bidim bilding lan ki bò-lanmè a Lapwent Simon. Koté i ké mété sé kad la i anboché a ? Sé mésié ek sé manzel la sirtou, di si yo pa ni biro klimatizé souplé, yo ké fè bon sik. Yo pé ké sa travay pou trouvé sé senmil anplwa-a. Pou pèsonn pa anvi balié pié’y i ka prévwa an koté pou mété tousa moun. Magré sa, ni moun ka fè bon sik (yo pétet jalou) pas i prévwa péyé 65 000 éro pa mwa, pou i sa mété moun li alez. Anpami sé jalou a, ni yonn ki té mandé 2000 éro pou an fòmasion, yo di’y pa ni lajan.

 

Sé jou-tala adan tout sé minisipalité a ni bon sik ka fet, pas yo tout an bililik, pa ni lajan, bidjé a an dézékilib. Ban mwen sispann Kréyolad la pou zot pa di man ka fè trop sik, mé man ké pran an ti-fé épi an ti-priz sik adan’y.

 

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2011 3 26 /10 /octobre /2011 14:11

Dlo débòdé

 

Mèkrèdi pasé ou sé di dlo a fè sé ki té an gou’y. Pabò Kabé i frakajé plaj-la épi konmen restoran. I jik antré Marouba.

Mé sé pa dan linò selman pas Lanmanten Lalézad viré débòdé. Otomobilis ka vréyé pié, yo di atjelman, dlo ka dépasé farin, yo pé pa tjenbé. Lamwenn ti-gout dlo atjelman lawout la koupé. Enjéniè a fè bel chimen, bel lotowout mé yo pa fè lè pou dlo a pasé. Dlo a pa ka distrè i janbé lotowout la pou’y désann an lanmè.

 

Ni an manman ki ni twa tibolonm I té bien anmèwdé pas I té ni randévou épi povizè a. Misié pa permet sé ich li a antré an lisé a. Ni yonn ki ni nat, lot la fè tres kon an ti-fi, é dènié a ni loks kon an rasta. Dépi toupiti, manman-an té bien tris lè yo té pou antré latit. Atjelman, sé mésié ja gran mal neg, sé yo ki désidé gadé chivé yo anlè tet-yo.

Povizè a di yo rété bò kay-yo épi tet chadron yo. Ni yonn adan yo ki réponn povizè a chou pou chou :

-         E ga sa frer, nou ka fè sa nou lé épi tet-nou. Tet ou sek, épi an youl ka kléré kon an zaboka vet, nou pa ka di’w kité chivé’w pousé. Alow frer, ou pé ké opozé antré !

Sé mésié ni lentansion fè an mobilizasion pou yo pa pèsékité-yo. Povizè a di sé le règleman, mé yo pomet li réglé zafè’y ba’y.

 

Gran nonm lan faché pas sé jennjan an ka palé bay kondisiré yo té élivé kochon ansanm. Jistiman adan zafè kochon an, Matinik épi Gwadloup ni an ti-kochon ka nouri asou zafè por la.

Marilis panché ko’y asou sa, mé kom i chansé akondi kochon lavey-nwel , i fè an kout Pons-Pilat. I lavé lanmen’y ek i di chak la ni nésésité’y. Matinik ni an gro pow épi kontènè, Gwadloup ni an pli piti kosto kon an kochon planch.

 

Manmay ban mwen sispann matjé kréyolad la, pou pèsonn pa ni  a balié dèyè pié-mwen kon yo fè an kandida ki ped sadin épi karang. Man pa anvi yo fésé an kout balié an rel do mwen, kidonk man ka bout isi a.

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2011 4 06 /10 /octobre /2011 20:16

Gran zélektè

 

Ernes-senn-atè té ni bon vites dimanch pou alé voté eleksion sénatè. (Misié trapé non-tala pas lè yo té mandé’y ki métié’w,  i té réponn :

- Senn-atè !)

Dépi toupiti, kisiswa maré a, sé senn i toujou rédi.

Lè i rivé lanméri i konstaté i té kon an chien adan an yol nef. Pa té ni pèsonn a par limenm épi lapot lanméri. Ernes senn-atè té tou wont, pas i té ja chwézi kandida’y. Tout lé gran zélektè té désann Lapréfekti.

Lé gran  zélektè, kidonk konséyé jénéral, réjional, minisipal, sé mésié pa déviré lékol mé yo té adan an kolej éti yo chak ka kriyé kò-yo yonn alot, koleg.

 

Man jwenn Sénatè, sé an boug Ofanswa. Yo ka kriyé misié konsa pas dépi pasé trantan, tou lé zaprémidi, i té ka alé anba pié mango-a (ki ja ni pasé santan) pou pran lafréchè’y ek pran dé blag.

Misié té anrajé kon an tig, i mandé pou an ti-Moris pa pasé.  I té vini anti-Moris, kidonk té viré kont misié, pas nostrom ki premié majistra, té bay lod koupé pié-mango-a. Sénatè di asiparé té ké ni anvlop ka sikilé anba tab kon anlè  tab. Ni anvlop tout koulè, sa ka alé adwet kon agoch. Sé anvlop la té ka alé telman vit, ni yonn ki jik kouri pli vit ki an Isenbot ki fè yo atann li padan twazè Ladilon. E man pé di zot ki misié ka alé vit pas i chanpion dimond an kous kouri.

 

Sénatè ki anti-Moris, man pa sav si sa ké poté’y chans mé misié ja di :

-         Sé anvlop dan bwet ka konté !

 

Misié asiré ni yonn ké ped sadin épi karang. Dapré la kat marin, Sénatè asiré an bagay, sé ki yonn ké ansien sénatè épi anlot la ké nouvo sénatè.

.

Partager cet article
Repost0
29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 23:18

Tjè anvi ri

 

Vandrèdi pasé té ka bay an nan Thierry Dol an lanmen Al QAÏDA. Nou pa sav kay kiles Ida, mé asiré sé pa lakay man Ida, pas madanm-tala pa té ké kité’y bò kay-li pies pies pies.

Tout tianmay Ofanswa té mobilize é moun toupatou vini soutni Thierrry. Man konstaté kanmenm ni anlo moun ka bay fos la, mé yenki an djol. Kidonk yo ka palé palé palé, mé ayen pa ka fet. Antouléka sé sa an kouzen’y di mwen.

 

Nou sav manman an pa djè lé palé pou lé négosiasion pa kapoté djèlanba.

Yè oswè man fè an rev, man wè Moris, (an tiboug ki ka prézanté éleksion sénatè) té ka fè an gran penteng pas Thierry té ka dépann foto’y la limenm douvan lantré Ofanswa a. Toupandan tjé ka ri pas ni anlo wawet ka chatriyen-yo, ni anlo tjè ki pa té anvi ri pies toubannman.

Fout nou té ké anvi tjè nou ka ri épi fanmi’y li, pas dépi pasé 365 jou atjelman, tjè nou bien chimérik i pé pa ri.

Vandrèdi tout moun té an blan, es sé té an demidèy ?

Dimanch dé moun mò anlè lawout. Ni yonn ki té chèpiyé ek chiktayé an chipan’t telman, jik atjelman yo poko sa rikonnet li, afos loto pilé’y.

Es sé moun an ki fè sa té brè oben té fimen zeb ?

Antouléka, sé jou-tala kom éleksion ka vini, yo ka palé pou pa opozé moun fimen jwen.

Ni an boug ki di :

-         Si yo ka fè sa poutoutbon, fok yo fèy ba tout moun !

Sa fè ki misié limè ké pé fimen’y an gou’y, an mitan an konsèy minisipal, pa menm palé misié labé. An doktè ké pé fimen lè i ka alé opéré an fanmi’y nou. Kantapou sé pilot avion-an toupandan yo anlè a, yo ké pé plané ankò pli bien. Si an bagay rivé kon an 2005, avoka-a ké alé plédé épi an jwen an fant dwet li.

 

Vréman, vréman si sa ka kontinié, man sèten sé zot premié ké di, pou matjé sé Kréyolad la, man dwé ka fimen.

Partager cet article
Repost0
27 septembre 2011 2 27 /09 /septembre /2011 23:30

Maria

 

Maria fè moun annilé tout penteng lafen simenn an. Ni anlo moun anrajé pas yo pa té lé kwè vakans la té dit.

Dépi vandrèdi koté midi yo déklanché « alert oranj ». Ni an boug man konnet ki pa djè enmen fè lafet, mi sa i di mwen :

-         Zoranj-tala, i pa djè dou, man pé menm di’w si pasé sitron, an plis di sa i ja gaté, pas i gaté zafè-mwen !

Sé ki nostrom té ja paré kò’y pou alé wè « Miss Beauté Noire ». Kidonk i té bien sanfoupamal « alert oranj ». Toupandan yo té ka anonsé rézilta gro délestaj rivé. Mis bo, té nwaw.

Antouléka li épi tout sé lézot la té an nwè.

Sé pa yo selman, pas tout Matinik pa té ni lekstrisité. Sa ki té suiv lé konsin té ni pil ek bouji. Sa ki té bien manfoupamal alert oranj pa té sav sa pou fè an nwè a. Sé yo ki té ka wouklé, wouspété ek modi l’EDF. Ni yonn ki di :

-         Es ou pé konprann sé a lè-tala l’EDF pé koupé limiè-a ?

 

Sa i pa té sav la, sé pa té l’EDF ki té annékoz mé bien Maria ki pété an kout tonnè. Sa frakajé an poto élektrik.

Kantapou sé malpalan-an (toujou ni) sa ki té di lamétéwo pa té bien wè, yo té oblijé rikonnet wotè pawol initil-yo. An final di kont, Jan-Nowel té ni bon gras, lè i té mandé moun pengad.

Maria fè jé épi’y padan an bon moman, kom i pa té sav si i té ké vini asou nou, i di préfé a :

-         Vomié nou pasé an noranj ! Pas si ni anlo mò, zot pé ké pòté zoranj ba mwen lè man ké Dikos !

 

Erezdibonnè Maria désidé monté dan linò. Pas si épi sel ti kout tonnè-tala i mété nou an nwè, épi dlo ek van sé chayé i té ké anni chayé nou alé.

 

Kidonk manmay, pengad pas nou an mitan tan siklòn.

Partager cet article
Repost0
13 septembre 2011 2 13 /09 /septembre /2011 16:21

 

Wawet anfanngas

 

Manmay lakot karayib dépi Préchè jik Ansdawlè té bien kontan wawet la ki té rété an déwò a. An plis di sa, ou sé di sa mennen koulirou a vini. Sé pa kanno yo maré pak padan pliziè fwa. Fok di tou, yo té bien manfoupamal zafè plaj Diaman té kouvè épi wawet. Yo pa té ni konmision ni pou jan Robè pa menm palé moun Ofanswa ki té ka santi vié lodè dépi konmen jou.

Mé dépi twa jou, sé yo ki mandé SeLe sa i ka fè pou maren-péchè lakot karayib. Misié doublé lanmonné a i té ja voté a. Yonndé ti­-jenn té bien kontan pas pou an fwa, yo pa té ké ni a penn siel ni pou ba lari chenn, pas yo té pé fè an véritab travay épi dé lanmen-yo. An plis di sa, yo té ant kanmarad. Jik ni yonn ki touvé an biyé 20 €ro anba wawet la. Sa permet misié achté yonndé Despé apré travay la. Yo trouvé labiè a té pli bon apré travay la ki lè yo ka bwè’y ajen a uitè’d maten.

 

Ni an péchè ki di :

-         Zafè wawet-tala yo di i sòti pabò lé Sargasse , mé sé an véritab anfanngas!

 

Yonn adan sé ti-jenn lan réponn li :

-         Papi, tjenbontiré ! Sé gras a wawet anfanngas la si jòdi nou ka travay, alos pa rété la, fè an gran won !

Sé ki jenn-tala té anpami lé chansé la mision lokal la éti té pofité anboché bon épé ki té ka ba lari chenn. Dan an moman yo té tounen, pa ranmasè tinet kon avan mé « ranmasè wawet » pou 1100 €ro. Sé san ayen ki pa bon, akondi pawol la : « vomié ou ni an ti-koko pasé ou chatré ».

 

Adan tout zafè ranmasé wawet-tala, ni an ti-jenn (i pa té fimen) i trouvé an bwet tou drol anba wawet la. Lè i wouvè’y, i konstaté sé pa té let an poud. I pa fè ni yonn ni dé, i kriyé sé kolbògò a ki félisité’y, pas sé té an balo kokayin.

 

Man ka mandé mwen es sé pa tousa ki fè wawet la anni dévlopé kò’y an gran an lanmè a ?

 

 

Partager cet article
Repost0
6 septembre 2011 2 06 /09 /septembre /2011 16:28

Koulirou kon …kann


 

 

Sé jou-tala tousa moun pé di’w sé ki ni pwason kon koulirou. Ni an lo moun ki kontan toubannman, pas yo ka manjé koulirou an tout kalté sos : blaf, koubouyon, dob, griyé, oben an marinad.

Ni an ti-pawol ka di : « lanmò brigo ka ranjé solda » ében si tout moun dan lisid dépi Diaman jik Sentàn é menm asou lakot atlantik ; dépi Robè jik Voklen ka wouklé pas wawet la ka ba yo bon gaz. Pou sé péchè lakot karayib la dépi Préchè jik Ans-dalé yo kontan telman an yo ka fè sik (anfen koulirou). Yo ni koulirou telman yo jik rivé a vann 7 kilo pou 20 éro.

Mari Adéma di :

-         Kanmenm sa pa normal pas i konnet lanmè é i aprann ki nou poko menm ni koulirou  kon Sent-Lisi.

Mé i ajouté lamenm :

-         Apré abondans-tala es pé ké ni an dizet ?

Sa i sav, sé ki sa pa normal pies.

 

Pa asou Diaman, dlo a té cho telman asiparé an péchè jik tjuit dé zé pou déjinen’y.

Antouléka sa nou ka konstaté, lanati ka fè zafè’y é sa nou pa konnet gran pasé nou.

Man konnet an vwazen ki plen frijidè’y, i di :

-         Ou pa janmen sav, vomié man prévwa!

Sel bagay man ka di’y :

-         Pengad i ped sadin épi karang ek koulirou’y la, pas l’EDF ka koupé limiè san avèti pèsonn padan pliziè fwa!

 

Koulirou sé pwason blan, sa délika.

Lè’w bien gadé sé pa koulirou selman yo ka pran. An bagay ki té koumansé vini ra, karang épi landjal sé jou-tala sa ka fè chien.

Ni anlo pwason m ésé péchè Diaman-an pa kontan pas ni wawet  telman sa ka pri an motè a é yo pé pa sòti.

 

Man konstaté kanmenm, tousa ki enmen koulirou ousédi zafè wawet pa anlè kont-yo, sirtou sa ki pa ka rété


bò lanmè.

 

 

Partager cet article
Repost0
26 août 2011 5 26 /08 /août /2011 17:46

Wawet yo oben wawet nou ?

 

Dépi yonndé tan, wawet ka fè siwawa asou plaj lisid ek linò atlantik. Man konnet pliziè vakansié ki pofité alé ayè (lè yo té pé) mé sa ki pé pa ka vréyé bon labou.

Kontel sé jan Diaman-an, misié limè an premié, vréyé an anmwé soukou. Kouté sa i di latélé :

-        Manmay, zot ki enmen plaj nou an, zot ki ni labitid vini kouri lématen, vini ba-nou an koudmen pou tiré sé tòn wawet-la anlè plaj-la !

Ni moun ki kasé bwa an zorey-yo.

Ni sa ki di :

-        Pa mwen, man pa ka fè foutin Diaman !

Ni dot ki di :

-        Wawet-la sé ta-yo, sé pa ta-nou !

Epi tout respé mwen, ni an ti anfanngas ki mété ponyen wawet li pou di :

-        Man sav sé ta kimoun. Sa sé wawet Lésargas!

 

Toupandan yo té ka chaché sav, sa ki té met wawet la. Pasé 3 tòn ladjé kò-yo trantjil lecha asou plaj Ladizak la. Sé an asosiyasion jenn manmay épi Lavil Diaman ki bien malman, té ka fè sa yo té pé.

Man konnet an boug ka di i patriyot mi sa i di :

-        Lanmè a sé ta Léta, sé yo ki pou vréyé larmé épi kanmiyon-yo !

 

Lé dépité ka préparé an mosion, pou pa ni trop émosion kay lé élektè.

Kantapou lé sénatè, ni yonn ki sé jan Diaman pou asiré plas li, i ja mandé pou i fè an kozé o Séna.

Asosiyasion laliwondaj pa  fè an patat, pas asiparé Istach RDM. Ni dot asosiyasion ki pa brennen pas sé pa an komin PPM oben UMP.

SeLe anonsé i ké mété 100 milion pou édé lé komin sinistré.

 

Pandan yo ka chaché sav sa ki lotè wawet-la, es sé yo, sé mwen, sé wou, oben sé zot tout Matinik kidonk sé nou, wawet-la ka pozé kòy sé plaj-la é i jik vréyé pié épi an kalté lodè ka pit.

 

Sel bagay man asiré, sé touris la an finaldikont ki ni rézon. Ni yonn ki di :

-        Les algues de la Martinique ne sentent pas bon ! »

 

Alos, manmay es wawet la sé ta-yo oben ta-nou ?

 

Si zot sav, fè di mwen, antouléka man ja pété’y monté Diaman épi yonndé saché poubel, pou ba Istach an koudmen.

 

 

Partager cet article
Repost0
20 août 2011 6 20 /08 /août /2011 12:31

Tjenz Out mouyé

Lapli a fè moun chonjé an bel ti-pawol kréyol. « zorey ou drésé kon an milé ki tann an kout tonnè an mwa dawou ». Sé jan Sent-Mari a té obliyé sa, tan an fè yo chonjé nou adan an périod lapli.

Pou sa tébien antré an tet-yo, an rafal voltijé podiom la, tout joupa pran lavol . Nestò Brino rivé a zéro met pou annilé tout lafet la. Yo fè lanmes la kanmenn pas laviej pa té ké kontan. Mé yo pa fè kous chouval la anlè plaj la.

Ogistan ki an vakans sòti jik Sentàn épi madanm li ki enmen kous chouval pou té wè sa.  Van an té fò telman sa fey ped parapli’y. Manzel jik konprann sé té an siklòn. Ogisten di’y :

-         Sé poko sa pies, pas sé pa parapli a selman ki té ké chapé. Wou menm pa té ké rété la !

Pa asou Fodfrans sa pa té pli bel. Jozef ki ka djoubaté dépi yonndé lanné épi asosiasion « Comité Morne Pichevin » té tou tris.   Tou sa fè Man Ejénia pléré gro dlo pas dépi yo déplasé’y pou mété’y Ladilon sa ka raché  tjè’y chak lanné. Mòn Pijwen kon plen dot koté Matinik sé té an sel gran fanmi’y. Atjelman sapli redki an Frans, délè ou pa menm konnet vwazen’y ki la pasé dizan.

Tout lo bagay-tala pa té mové ba tout moun. Péchè Ans Dalé épi Kaz Pilot fè dé bel kout senn.  Yo pran kat kanno koulirou.  Sé pa kon adan bal tjenz out la éti nonm té ra kon zé bourik.

Ni an dansez ki di :

-         Sé dansè tjenzout la sé dé poul mouyé !

 

Partager cet article
Repost0
15 août 2011 1 15 /08 /août /2011 13:02

Wol mò

Dépi koumansman tour yol la, ni an boug ki pa ka travay lamarin mé ki sé an trè bon maren.

Misié té ka fè wol mò, pas anlo moun té lé téré’y avan i pati.  Misié té ka fè koy lis lis yo jik kriyé’y Félis.

Antouléka i rivé genyen twa asou set étap la. Sa ki konnet lanmè té ja santi sa pas i anpami sé dé yol la ki pa koulé an prolog Robè a. Magré Aton fè tousa i té pé, magré tousa yodi konmkwa i té ké ni an vié yol, magré yo chanjé dat larivé a, pou mété’y mardi ousédi sa pa fè misié ayen.Bien okontrè.

Ni dé malpalan,(toujou ni) éti pa matjé pou di :

- Vié lodè wawet Robè, té ké an finaldikont an zenzen !

 Lè’w bien gadé, sa pa opozé Félis genyen tour la pas sa té ka rivé an komin li.

Félis razé favori’y pou i té sa bien di i pa favori, ek pou pèsonn pa kwè i té favori pou toutbon. Sé bien sa éti yo kriyé fè wol mò pou wè ki manniè yo ka téré’y.

Dimanch asou an lanmè kalmisiré, yo rété pasé sétè anlè lanmè. Lanméri Ofranswa té jik oblijé limen limiè pou sé dènié  pou sé dènié yol la. Asiré si i pa koulé i ké rivé douvan akay li Robè.

Andidan tour-tala, ni an bagay ki tris kanmenm. Piè jis ni mar apré pasé karannsizan ka pran lonbraj. I té bien anvi wè an kout yol tou. Lè yo pale misié di déviré an Frans pou fè an zafè lekzamen pou té ladjé an manniè définitiv. Sa fè’y ped tet-li.

Pou premié fwa an tour yol ka rivé le mardi, Félis désidé rivé douvan pas i té lé montré moun i poko témò.

 

Jid

 

Partager cet article
Repost0